Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Jak wskazano w uzasadnieniu, celem projektu jest wprowadzenie zmiany, która zapobiegnie pobieraniu przez banki wygórowanych opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany na zakup nieruchomości, wówczas gdy wniosek o wpis był zasadny.

„Cel ten ma być zrealizowany przez wprowadzenie zasady, że w przypadku naliczenia przez bank dodatkowego kosztu kredytu, związanego z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej spłatę udzielonego kredytu, ustanawianej na rzecz tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę” – podano w uzasadnieniu.

Wyjaśniono w nim, że dodatkowy koszt został zdefiniowany w projektowanej regulacji jako „dodatkowy koszt kredytu ponoszony przez konsumenta do czasu dokonania wpisu hipoteki”. To oznacza, że zaliczeniu lub zwrotowi będzie podlegała podwyższona marża, natomiast już nie koszty ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego.

W dołączonej do projektu Ocenie Skutków Regulacji wyliczono, że po wejściu w życie nowej regulacji banki stracą rocznie ok. 438 mln zł, czyli 4,8 mld zł w ciągu 10 lat. Taką samą kwotę zaoszczędzą gospodarstwa domowe.

Reklama

„Podkreślenia wymaga również fakt, że w Ministerstwie Sprawiedliwości równolegle podjęto prace mające na celu odciążenie sądów w czynnościach o charakterze bezspornym oraz skrócenie czasu na dokonanie czynności w postępowaniu wieczystoksięgowym. Wstępnie zakłada się, że notariusze mogliby dokonywać wpisów w księgach wieczystych, które wiązałyby się z zakładaniem nowych ksiąg wieczystych przez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca, oraz wpisu hipoteki” – dodano w uzasadnieniu do projektu. (PAP)

autor: Marek Siudaj