Sprawdź, jak złożyć wniosek w poszczególnych bankach: Wakacje kredytowe. Wnioski w PKO BP, Pekao, ING, Santander, mBank [PRZEGLĄD BANKÓW]

Jak informuje PKP BP, wniosek o ustawowe wakacje kredytowe można składać od 29 lipca w serwisie internetowym iPKO oraz w oddziałach banku.

Bank przypomina, że można zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego w złotych przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Z rządowych wakacji kredytowych nie mogą skorzystać osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny po 1 lipca 2022 roku oraz których okres kredytowania kończy się przed 31 grudnia 2022 roku.

Reklama

PKO BP: jak złożyć wniosek w iPKO?

Aby złożyć wniosek o wakacje kredytowe w serwisie iPKO należy wybrać:

  • Moje sprawy > Dyspozycje i zaświadczenia > Nowa dyspozycja
  • Następnie należy przejść do: Kredyty hipoteczne > Ustawowe zawieszenie spłaty kredytu (ustawowe wakacje kredytowe 2022-2023)
  • Na kolejnej stronie należy wybrać odpowiedni kredyt i zdecydować, w jaki sposób bank ma poinformować o zawieszeniu spłaty, a następnie potwierdzić dyspozycję.

Wakacje kredytowe w PKO BP: terminy składania wniosków

Spłatę można zawiesić maksymalnie przez 8 miesięcy w latach 2022 - 2023:

  • na 2 miesiące w okresie 01.08 – 30.09.2022 r. - PKO BP podkreśla, że aby mieć możliwość zawieszenia spłaty przez pełne dwa miesiące w tym kwartale, konieczne jest złożenie wniosku do 29.08.2022 r. Wniosek złożony od 30.08 do 30.09 zawiesi spłatę kredytu na jeden miesiąc.
  • na 2 miesiące w okresie 01.10 – 31.12.2022 r. - w tym wypadku, aby skorzystać z pełnych 2 miesięcy zawieszenia, wniosek musi zostać złożony do 30.11.2022 r. Wniosek złożony od 1.12 do 31.12 zawiesi spłatę kredytu na jeden miesiąc
  • po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023 r.

Oddzielne wnioski dla każdego okresu

PKO BP podkreśla, że kredytobiorcy w każdym okresie muszą składać oddzielny wniosek. Kolejny wniosek można złożyć po zakończeniu poprzedniego okresu zawieszenia. Wniosek składa jeden ze współkredytobiorców

Okres zawieszenia spłaty kredytu rozpoczyna się z dniem złożenia w banku wniosku (nie dotyczy wniosków złożonych przed 1.08.2022 r.).

Okres kredytowania i daty umowne zostaną odpowiednio przedłożone o okres zawieszenia spłaty kredytu. Bank nie wymaga podpisywania aneksu.

Jakie opłaty pobiera bank?

PKO BP, zgodnie z zapisami w ustawie, nie będzie pobierać opłat za zawieszenie spłaty kredytu, ani naliczać odsetek. Jedyne opłaty, które obowiązują mimo korzystania z wakacji kredytowych, są składki ubezpieczeniowe.

Bank informuje, że informacje o zawieszeniu spłaty rat kredytu zostaną przekazane do Biura Informacji Kredytowej. Podkreśla jednocześnie, że nie jest to traktowane jako zaległość w spłacie kredytu i nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej.

Koszty wakacji kredytowych w PKO BP

Największy polski bank już wcześniej informował o prognozowanych finansowych skutkach wakacji kredytowych. "Zarząd Banku szacuje, iż wyniki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. w drugim kwartale oraz w drugim półroczu 2022 r. zostaną obciążone poprzez dokonanie korekty wartości bilansowej brutto złotowych kredytów hipotecznych o szacunkową kwotę około 3 miliardów PLN w efekcie wejścia w życie przepisów ustawy, umożliwiającej klientom zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego".

"Szacunek straty oparty jest na założeniu, że około 63 proc. klientów posiadających kredyt hipoteczny udzielony w PLN zdecyduje się na skorzystanie z wakacji kredytowych. Kwota straty, oszacowana przy założeniu skorzystania z wakacji przez 100 proc. klientów wynosiłaby 4,8 miliardów PLN. Ostateczna wartość straty uzależniona będzie między innymi od liczby klientów korzystających z wakacji" - czytamy w komunikacie. Kwota straty obciąży wyniki trzeciego kwartału 2022 r.