Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1688,37 mln zł wobec 961,54 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 555,35 mln zł wobec 452,57 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 204,4 mld zł na koniec II kw. 2022 r. wobec 199,54 mld zł na koniec 2021 r.

Reklama

W I poł. 2022 r. bank miał 742,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 425,81 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 731,3 mln zł wobec 398,03 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I półroczu 2022 roku Grupa mBanku wypracowała dochody w wysokości 4 333,4 mln zł w porównaniu z 2 981,6 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 1 351,9 mln zł, tj. 45,3%. W tym okresie nastąpiła znacząca poprawa wyniku z tytułu odsetek oraz z tytułu opłat i prowizji" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"W I półroczu 2022 roku kredyty i pożyczki netto udzielone klientom zwiększyły się o 8 520,8 mln zł, tj. 7,2%. Wartość zobowiązań wobec klientów w ciągu I półrocza 2022 roku zwiększyła się o 4 078,5 mln zł, tj. 2,6%. W konsekwencji, wskaźnik kredytów do depozytów ukształtował się na poziomie 77,2% wobec 73,8% na koniec 2021 roku oraz 74,2% na dzień 30 czerwca 2021 roku" - czytamy również.

Wskaźnik ROE brutto ukształtował się w I poł. 2022 na poziomie 19,3% (wobec 8,9% w I półroczu 2021 roku), zaś ROE netto na poziomie 10,9% (wobec 5,1% w I półroczu 2021 roku).

Łączny współczynnik kapitałowy osiągnął wartość 16,4% wobec 16,6% na koniec 2021 roku i 17,6% na koniec czerwca 2021 roku. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,9% wobec 14,2% na koniec 2021 roku i 15,2% na koniec czerwca 2021 roku. Jak wyjaśnia bank spadek współczynników kapitałowych miał związek ze zmniejszeniem funduszy własnych w tym okresie.

W I półroczu 2022 roku kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom indywidualnym zwiększyły się o 2 578,4 mln zł, tj. 3,5%. Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe brutto udzielone osobom fizycznym wzrosły o 3,8% w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2021 roku. W omawianym okresie zaobserwowaliśmy spadek sprzedaży nowych kredytów hipotecznych.

"Na dzień 30 czerwca 2022 roku, wśród kredytów i pożyczek (brutto) udzielonych klientom, udział należności z utratą wartości (NPL) spadł nieznacznie do poziomu 3,8% z 3,9% na koniec grudnia 2021 roku" - czytamy w sprawozdaniu.

Rezerwy (rozumiane jako koszty ryzyka kredytowego, czyli rezerwy na kredyty i pożyczki wyceniane w zamortyzowanym koszcie oraz korekta wyceny wartości godziwej kredytów wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy) utworzone na należności od klientów wzrosły z 3 346,7 mln zł na koniec grudnia 2021 roku do 3 521,2 mln zł na koniec czerwca 2022 rok, poinformował bank.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 199,54 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)