"Celem operacji jest opracowanie założeń, wdrożenie oraz praktyczna weryfikacja metod redukujących emisje gazów cieplarnianych oraz zwiększających sekwestrację węgla w rolnictwie. Opracowany zostanie program komputerowy do doboru metod redukcji i szacowania ich efektywności oraz kosztochłonności dla potrzeb certyfikowania systemu produkcji wieprzowiny QAFP i wołowiny QMP" - tłumaczył Różański.

Jak mówił, "powstanie pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie, kalkulator emisji gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej. To odpowiedź rodzimego sektora produkcji mięsa, który przy wsparciu polskich naukowców włącza się w realizację ambitnych celów klimatycznych UE" .

UPEMI jest liderem Konsorcjum i odpowiada za sprawny przebieg projektu. Utworzyły go - Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsa oraz Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

Kluczowa rola w projekcie przypadnie Instytutowi Zootechniki w Balicach - wyjaśnił Różański. Dodał, że weźmie w nim udział także Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie. Prace nad kalkulatorem dofinansuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działań ("Współpraca") ukierunkowanych na wsparcie innowacji rolniczych.

Reklama

Różański poinformował, że kalkulator emisji gazów cieplarnianych (GHG) będzie testowany w ramach dwóch krajowych systemów jakości żywności dedykowanych produkcji mięsnej: - QAFP (wieprzowina i drób) i QMP (wołowina).

"Dotychczas konsumenci doceniali najwyższą jakość kulinarną certyfikowanych produktów, ich naturalne pochodzenie i obróbkę. A także fakt, że nasi hodowcy stosowali podwyższone standardy dobrostanu zwierząt. Teraz chcemy, aby Polacy mogli kupować mięso, którego produkcja będzie docelowo niemalże neutralna dla klimatu" - podkreślają szefowie organizacji zarządzających systemem: QAFP - Wiesław Różański i QMP - Jerzy Wierzbicki.

Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego (Jerzy Wierzbicki) zaznaczył, że równie ważne będzie właściwe zaplanowanie zachęt dla samych rolników i hodowców, którzy docelowo będą musieli spełnić wiele dodatkowych wymogów i wytycznych już na etapie produkcji "niskoemisyjnego mięsa". Z drugiej strony do takich rozwiązań trzeba przekonać samych konsumentów, bo to finalnie od ich decyzji zakupowych zależeć będzie opłacalność naszego przedsięwzięcia - podkreślił Wierzbicki.

Aktualnie w Polsce nie funkcjonuje żaden system czy działanie, bezpośrednio nakierowane na redukcję gazów cieplarnianych w produkcji zwierzęcej. Opracowywany system obejmie pogłowie ok. 500 DJP (tzw. dużych jednostek zwierząt) oraz ok. 1000 ha użytków rolnych, utrzymywanych i uprawianych z użyciem metod przeciwdziałających zmianom klimatu.

Wdrożenie niskoemisyjnego systemu produkcji wieprzowiny i wołowiny wymaga w pierwszym rzędzie opracowania zwaloryzowanych i dedykowanych do krajowych warunków, praktycznych i wymiernych metod redukcji emisji.

Rezultatem takiego podejścia będzie opracowanie i praktyczna weryfikacja w gospodarstwach, katalogu metod redukcji GHG w produkcji żywca wołowego i wieprzowego.

Na tej weryfikacji, zostanie opracowany komputerowy program do kalkulacji efektów i kosztów stosowania niskoemisyjnych metod produkcji, stanowiący jednocześnie zbiór wymagań dla uczestnictwa w systemie i uzyskiwania minimum 20 proc. redukcji emisji GHG. Projekt stworzenia kalkulatora pozwoli na praktyczne wdrożenie metod produkcji zwierzęcej, redukujących emisje GHG, tak z chowu zwierząt, jak i jego bazy paszowej.

Według Różańskiego, poprzez udział gospodarstw w pionierskim, niskoemisyjnym systemie jakości, będzie możliwe wykazanie wymiernego efektu redukcji emisji także na potrzeby międzynarodowej sprawozdawczości. W ramach Porozumienia paryskiego do końca grudnia 2030 r. UE ma zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 40 proc. względem 1990 r. Celem dla Polski jest redukcja emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS na poziomie o 7 proc. w 2030 r. w porównaniu do poziomu z 2005 r.