"Wynik EBITDA (z ang. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją - PAP) wyniósł 0,49 mld zł, a przychody 2,86 mld zł. Blisko połowa wytworzonej energii elektrycznej pochodziła z odnawialnych źródeł" - podała spółka.

Za całe pierwsze półrocze wynik EBITDA Grupy Energa wyniósł prawie 1,06 mld zł, a przychody osiągnęły poziom 6,14 mld zł.

"Wynik netto, zarówno w samym drugim kwartale, jak i w całym pierwszym półroczu br. znalazł się pod silnym wpływem zdarzeń jednorazowych o charakterze niegotówkowym, m.in. odpisu na aktywach wytwórczych Energa Elektrownie Ostrołęka SA, odpisu aktualizującego wartość pożyczek udzielonych spółce Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. oraz rezerwy na rozliczenia dotychczasowej realizacji projektu Ostrołęka C" - głosi komunikat prasowy gdańskiej spółki.

Wynik netto za II kwartał 2020 roku wyniósł -0,88 mld zł, a za I półrocze br. roku -0,77 mld zł. "Wyłączając dokonane odpisy, zawiązane rezerwy oraz udział w wyniku w spółkach konsolidowanych metodą praw własności, skorygowany zysk netto Grupy Energa za pierwsze półrocze 2020 roku wyniósł 0,42 mld zł" - poinformowano.

Reklama

"Jak wszystkie kluczowe branże, energetyka również odczuła zmiany koniunktury gospodarczej, związane przede wszystkim z ograniczeniem lub wręcz zawieszeniem działalności przez wiele krajowych przedsiębiorstw. Mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną odbiło się na wszystkich segmentach działalności polskich spółek energetycznych, od wytwarzania przez dystrybucję aż po obrót" - wyjaśniło biuro prasowe Energa SA.

Oprócz pandemii COVID-19 na wyniki Grupy Energa wpływ miały m.in. niskie marże w obszarze dystrybucji i sprzedaży, w głównej mierze marża wynikająca z obowiązującej taryfy G, która wpływa na wynik spółki obrotu oraz niższa produkcja energii w elektrowni Ostrołęka B. pracującej w tzw. trybie wymuszenia.

Przypomniano, że z końcem kwietnia zakończone zostało wezwanie na wykup wszystkich akcji Energi SA, ogłoszone w grudniu 2019 roku przez PKN Orlen. Wzywający nabył łącznie ok. 80 proc. akcji, uzyskując 85,2 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

"Ważnym wydarzeniem w drugim kwartale 2020 r. była podjęta 2 czerwca decyzja zarządów Enei SA i Energi SA w sprawie kontynuowania projektu Ostrołęka C z uwzględnieniem zmiany technologii wytwarzania energii. Dla Grupy Energa zmiana technologii w projekcie Ostrołęka C jest wyrazem dążenia do jeszcze większego zaangażowania w energetykę opartą na źródłach nisko i zeroemisyjnych. Istotną rolę w tym procesie pełnić będzie właśnie gaz ziemny, jako paliwo przejściowe pomiędzy dotychczasową energetyką konwencjonalną opartą na węglu a energetyką odnawialną z wiodącą rolą technologii wiatrowych i fotowoltaicznych współpracujących z instalacjami do produkcji wodoru" - zakomunikowano.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną.(PAP)

autor: Robert Pietrzak