Zysk netto Energi po pierwszym półroczu wyniósł 0,7 mld zł wobec straty rzędu 0,7 mld zł w analogicznym okresie roku 2020. Przychody w tym samym okresie wzrosły o 9 proc. (r/r) i zamknęły się na poziomie 6,7 mld zł. EBITDA spółki w tym okresie wyniosła 1,4 mld zł, co oznacza wzrost o 34 proc. – poinformowała Energa w czwartkowym komunikacie.

W II kwartale wynik EBITDA wyniósł 0,7 mld zł i poprawił się o 35 proc r/r. Przychody wzrosły o 14 proc. r/r, do poziomu 3,2 mld zł. Grupa Energa wypracowała też zysk netto w wysokości 0,3 mld zł w porównaniu do 0,9 mld zł straty w analogicznym okresie ub.r.

Reklama

Grupa Energa wyraźnie poprawiła wyniki we wszystkich obszarach działalności biznesowej. Konsekwentna realizacja nowego strategicznego planu rozwoju, skorelowanego ze Strategią ORLEN2030, pozwoli na osiągnięcie dalszych wzrostów wyników operacyjnych i finansowych. Do końca obecnej dekady Grupa Energa przeznaczy na inwestycje ok. 29,7 mld zł i zamierza wypracować w 2030 roku wzrost skonsolidowanego wyniku EBITDA o ponad 60 proc. w porównaniu do roku 2020” – powiedziała cytowana w komunikacie Iwona Waksmundzka-Olejniczak, p.o. prezesa Energi SA.

Jak poinformowała spółka, trzy kluczowe linie biznesowe Energi odnotowały w drugim kwartale wzrosty parametrów operacyjnych i wyników finansowych. Produkcja energii elektrycznej wyniosła 0,9 TWh (+43 proc. r/r), dystrybucja – 5,8 TWh (+16 proc. r/r), a sprzedaż detaliczna – 4,4 TWh (+1 proc. r/r). EBITDA wypracowana przez poszczególne linie to z kolei: dla wytwarzania 45 mln zł (+55 proc. r/r), dla dystrybucji 0,6 mld zł (+25 proc. r/r), a dla sprzedaży 67 mln zł (+272 proc. r/r).

Energa podała także półroczne wyniki tych trzech linii biznesowych. Wolumeny wyprodukowanej, dystrybuowanej i sprzedanej energii elektrycznej ukształtowały się na poziomach odpowiednio: 1,9 TWh (+35 proc. r/r), 11,6 TWh (+8 proc. r/r) i 9,3 TWh (wynik porównywalny z analogicznym okresem 2020 roku). Półroczna EBITDA dla linii biznesowych to: 0,15 mld zł w wytwarzaniu (+52 proc. r/r), 1,1 mld zł w dystrybucji (+15 proc. r/r) i 0,2 mld zł w sprzedaży (+306 proc. r/r).

„Korzystnie na wyniki finansowe Energi i jej linii biznesowych wpływały m.in. wzrost wolumenu dystrybucji i produkcji energii elektrycznej, wzrost marży na dystrybucji i sprzedaży energii oraz wzrost przychodów ze sprzedaży energii i usług systemowych w linii Wytwarzania. Pozytywny wpływ miało też zdarzenie jednorazowe, tj. częściowe rozwiązanie rezerwy na rozliczenie projektu budowy elektrowni węglowej w Ostrołęce, wynikające z zawarcia porozumienia z generalnym wykonawcą co do maksymalnej kwoty końcowego rozliczenia dotychczasowego kontraktu” – napisano w komunikacie Energi.

Nakłady inwestycyjne Grupy Energa w drugim kwartale br. wzrosły o 24 proc. r/r do poziomu 600 mln zł (w całym półroczu wyniosły 945 mln zł, o 16 proc. więcej r/r). Z tego 370 mln zł (+18 proc. r/r) przeznaczono na inwestycje w linii biznesowej dystrybucji, dzięki czemu w II kwartale wybudowano i zmodernizowano 689 km linii dystrybucyjnych oraz podłączono 441 MW nowych mocy OZE (w tym ok. 160 MW mikroinstalacji). W całym półroczu było to odpowiednio: 1,3 tys. km linii i 616 MW nowych mocy OZE (w tym ok. 255 MW mikroinstalacji).

Energa przypomniała o przyjętej w II kwartale tego roku strategii na lata 2021-2030. W obszarze wytwarzania nakłady inwestycyjne w wysokości blisko 12 mld zł pozwolą na budowę nowych źródeł odnawialnych, gazowych i kogeneracyjnych. Ok. 17 mld zł przeznaczone zostanie na rozwój obszaru dystrybucji, w szczególności w zakresie kontynuacji modernizacji i rozbudowy linii elektroenergetycznych. W obszarze sprzedaży ok. 0,5 mld zł przeznaczone zostanie m.in. na dalsze poszerzanie oferty dla klientów, modernizację oświetlenia i rozwój usług redukcji zużycia energii elektrycznej na żądanie.