Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 3 158 mln zł wobec 271 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21 908 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 22 776 mln zł rok wcześniej.

Na lepsze wyniki niż w roku 2020 miało wpływ przede wszystkim księgowe rozwiązanie rezerw rekultywacyjnej i aktuarialnej (+949 mln zł), podczas gdy w roku ubiegłym rezerwy te były zawiązywane na kwotę 474 mln zł. Zmiany w poziomie rezerw wynikają ze zmian rynkowych stóp procentowych, wyjaśniono.

Zysk netto ogółem w I półroczu 2021 r. wyniósł 2 719 mln zł wobec straty w wysokości 637 mln zł w I półroczu 2020 r. Wynik jest pochodną dobrych wyników operacyjnych, zdarzeń jednorazowych na poziomie EBITDA, na które wpłynęło głównie rozwiązanie rezerwy rekultywacyjnej na kwotę 932 mln zł, odwrócenia odpisu w segmencie Energetyki Odnawialnej na kwotę 40 mln zł oraz rozpoznania w przychodach finansowych sprzedaży 50% udziałów w projektach offshore w wysokości 324 mln zł, czytamy dalej.

"Cieszy nas dobry wynik finansowy, który jest efektem prowadzonej restrukturyzacji działalności Grupy. Musimy jednak pamiętać, że wynika on również z szeregu czynników jednorazowych, jak rozwiązanie rezerwy rekultywacyjnej, czy nadspodziewanie korzystnych warunków rynkowych, takich jak m.in. spadek importu energii elektrycznej do Polski, silny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w wyniku dynamicznego wzrostu gospodarczego po okresie epidemii. Pozwoliły one oddalić o kilka miesięcy problemy dla energetyki nadchodzące wraz z rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2" - powiedział prezes Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

EBITDA Grupy PGE w I półroczu 2021 r. osiągnęła wartość 5,3 mld zł, zwiększając się o 2,4 mld zł w relacji do I półrocza 2020 r. głównie ze względu na czynniki operacyjne, takie jak wyższa produkcja energii elektrycznej i ciepła, wzrost cen ciepła, przychody z rynku mocy oraz wyższe wolumeny dystrybuowanej energii i poprawa marży w segmencie sprzedaży, podano także.

W segmentach wyniki były następujące:

- Energetyka Konwencjonalna (zysk EBITDA na poziomie 2 049 mln zł, wzrost o 165% r/r). Spadek marży na produkcji energii elektrycznej został skompensowany wyższą produkcją oraz przychodami z rynku mocy. Na wyniki pozytywnie wpłynęło również rozwiązanie rezerwy rekultywacyjnej w wysokości 930 mln zł.

- Ciepłownictwo (zysk EBITDA na poziomie 715 mln zł, wzrost o 45% r/r). Znacząca poprawa wyników ze względu na wzrost produkcji oraz cen ciepła.

- Energetyka Odnawialna (zysk EBITDA na poziomie 382 mln zł, wzrost o 27% r/r). Wyższe ceny energii na rynku SPOT zrównoważyły spadek produkcji elektrowni wiatrowych spowodowany mniej korzystnymi warunkami wietrznymi.

- Dystrybucja (zysk EBITDA na poziomie 1 382 mln zł, wzrost o 23% r/r). Wzrost wyników głównie ze względu na większy wolumen przesyłanej energii.

- Obrót (zysk EBITDA na poziomie 706 mln zł, wzrost o 278% r/r). Nastąpił wzrost marży handlowej w efekcie bardziej korzystnego zabezpieczenia zakupów energii elektrycznej.

Nakłady inwestycyjne Grupy PGE w I półroczu 2021 r. osiągnęły wartość 2,2 mld zł i były o 0,3 mld zł niższe r/r. Wzrost inwestycji nastąpił w segmencie Energetyki Konwencjonalnej głównie ze względu na nakłady na budowę dwóch bloków gazowo-parowych nr 9 i 10 w Elektrowni Dolna Odra. Spadek nakładów widoczny był w segmencie Energetyki Odnawialnej ponieważ w II kwartale 2020 r. realizowane były farmy wiatrowe Starza/Rybice i Karnice II, podano również.

Poziom zadłużenia netto wyniósł 5,9 mld zł, co oznacza spadek o 1,3 mld zł w stosunku do IV kwartału 2020 r. oraz spadek o 3,5 mld zł w relacji do I półrocza 2020 r. Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA (dług netto/ LTM EBITDA) wyniósł 0,71x i istotnie zmniejszył się w relacji do analogicznego okresu 2020 r. (1,71x).

Wolumen produkcji energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych Grupy PGE zanotował w I półroczu 2021 r. wzrost o 4,4 TWh (15% r/r) i wyniósł 32,9 TWh. Wyższy poziom produkcji energii elektrycznej był efektem skokowego wzrostu zapotrzebowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, niższego importu energii netto oraz słabszej generacji źródeł wiatrowych. Szczególnie wyraźnie zwiększyła się produkcja w elektrowniach na węglu brunatnym, osiągając wartość 17,6 TWh (zmiana o 20% r/r, największy przyrost produkcji nastąpił w Elektrowni Turów o 2,0 TWh). Generacja z węgla kamiennego wzrosła o 15% r/r i wyniosła 11,3 TWh. Odnawialne źródła energii wyprodukowały łącznie 1,2 TWh (spadek o 8% r/r), na mniejszą produkcję w tym segmencie wpłynęły przede wszystkim mniej korzystne warunki wietrzne.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej osiągnął wartość 18,6 TWh (wzrost o 8% rok do roku, ze względu na wyższe zapotrzebowania na energię elektryczną w KSE). Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 18,8 TWh (spadek o 7% r/r obejmujący taryfy biznesowe). Wolumen sprzedaży ciepła miał wartość 32,1 PJ (wzrost o 16% r/r) ze względu na temperatury zewnętrzne w okresie niższe średnio o 2,6°C r/r, wymieniono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 1 601 mln zł wobec 1 547 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)