"W II kwartale 2022 r. pomimo toczącej się wojny w Ukrainie, popyt na wyroby oferowane przez segmenty grupy kapitałowej utrzymywał się na wysokim poziomie. Wysokie wolumeny sprzedaży przy rosnących cenach surowców pozwoliły osiągnąć skonsolidowane przychody ze sprzedaży w omawianym okresie w wysokości 1 660 mln zł. Wg aktualnych szacunków, wszystkie segmenty zanotują wysokie wzrosty przychodów ze sprzedaży wynoszące od ok. 30% r/r w Segmencie Opakowań Giętkich, poprzez ok. 40% r/r w Segmencie Systemów Aluminiowych do ok. 60% r/r w Segmencie Wyrobów Wyciskanych" - czytamy w komunikacie.

Spółka zaznaczyła też, że dzięki umiejętnej polityce zakupowej w warunkach ograniczonej dostępności części produktów i surowców oraz silnemu popytowi odnotowała w II kwartale 2022 r. ponadprzeciętny poziom rentowności, w szczególności w Segmencie Wyrobów Wyciskanych i Segmencie Opakowań Giętkich.

Reklama

"W efekcie szacowany zysk EBITDA w II kwartale 2022 r. wyniesie 324 mln zł (wzrost o 29% r/r.) Po uwzględnieniu kosztów amortyzacji zysk netto z działalności operacyjnej w omawianym okresie wyniesie 281 mln zł (wzrost o 32% r/r)" - czytamy dalej.

Grupa Kęty szacuje też, że koszty finansowe netto w II kwartale 2022 r. wyniosą (-)10 mln zł. Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych skonsolidowany zysk netto w II kwartale 2022 r. szacowany jest na 220 mln zł (wzrost o 36 % r/r). Szacowany długu netto na koniec II kwartału 2022 r. wyniesie natomiast 940 mln zł.

"Podana szacunkowa wartość EBITDA oraz zysku netto z działalności operacyjnej w II kwartale 2022 r. uwzględnia pozytywny wpływ w kwocie 6 mln zł z tytułu zmniejszenia, utworzonego w 1 kwartale 2022 r., odpisu na aktywa grupy w Ukrainie narażone na utratę wartości w związku z wtargnięciem wojsk rosyjskich na terytorium tego kraju 24 lutego 2022 r." - podano także.

Grupa prowadzi działalność na terenie Ukrainy poprzez spółki Alupol Ukraina LLC (w ramach SWW) z siedzibą w Borodiance oraz Aluprof System Ukraina LLC (w ramach SSA) z siedzibą w Kijowie. W związku z powyższą sytuacją spółki te zawiesiły działalność w dniu 24 lutego 2022 roku.

Wycofanie się wojsk rosyjskich z terenów, na których zlokalizowane są powyższe podmioty umożliwiło w chwili obecnej wznowienie w ograniczonym zakresie działalności produkcyjnej w Alupol Ukraina LLC (praca z przerwami w systemie jednozmianowym) oraz działalności handlowej w Aluprof System Ukraina LLC.

"Sytuacja w Ukrainie jest analizowana na bieżąco co może spowodować dalszą aktualizację szacunków w zakresie dokonanych odpisów aktualizujących aktywa w Ukrainie w ramach przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 1 półrocze 2022 r." - czytamy dalej.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,6 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)