Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Projektowane rozwiązania mają wpłynąć na przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań administracyjnych. Teraz projektem "tarczy prawnej" zajmie się sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji.

Przedstawiając projekt, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda powiedział, że przygotowane nowe rozwiązania porządkują procedury i działania administracji w kierunku uproszczenia i deregulacji.

Reklama

"W jednym przypadku jest to wprowadzenie procedury uproszczonej, milczącego trybu wyrażania zgody, w innym jest to elektronizacja całej procedury, a w innym jeszcze uproszczenie poprzez ograniczenie liczby dokumentów, kopii, załączników" - powiedział minister.

Dodał, że dzięki "tarczy prawnej" obywatele będą szybciej otrzymywali decyzje, o które się zwracają, i będą one szybciej podejmowane w ramach postępowań, w których uczestniczą.

"Cała ta ustawa jest również przedmiotem i elementem uzgodnień w ramach Komisji Europejskiej, w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Realizujemy to zadanie, sami go zgłosiliśmy. Chcieliśmy, żeby administracja była sprawniejsza, chcieliśmy, żeby administracja działała tylko tam i tylko w takim zakresie, w jakim to niezbędne do uzyskania końcowego efektu" - podkreślił.

Szef MRiT poinformował, że projektowana ustawa dotyczy m.in. Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, prawa dotyczącego połowów, ustawy o rzeczoznawcach majątkowych i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Jak w lipcu informował resort rozwoju i technologii, po tym jak projekt został przyjęty przez rząd, zawiera on rozwiązania, które pozytywnie wpłyną na rynek pracy. Według ministerstwa rozwój przedsiębiorczości w wyniku ograniczenia obciążeń administracyjnych powinien przełożyć się na wzrost zatrudnienia, ale także zachęcić poszczególne grupy branżowe do nabywania dodatkowych uprawnień w związku z wprowadzanymi ułatwieniami.

Według MRiT najważniejsze nowe rozwiązania to m.in. "wykorzystanie postępowania uproszczonego lub milczącego trybu załatwienia sprawy m.in. w zakresie licencji połowowej, książeczki żeglarskiej, nadania uprawnień przewodnika górskiego i udzielenia prawa do wydawania świadectw dokumentujących potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu".

Wskazano też na "ostrożne wprowadzanie jednoinstancyjności, w tym w sprawach wpisu do rejestru rzeczoznawców w zakresie rodzajów artykułów rolno-spożywczych, zgody na przeklasyfikowanie geologicznych zasobów i nakazu dokonania obmiaru wyrobisk i przedłożenia operatu ewidencyjnego w innym terminie".

Inne proponowane rozwiązania dotyczą elektronizacji procedur - chodzi m.in. o: prowadzenie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym wyłącznie w postaci elektronicznej; możliwość składania wniosku o udzielenie zgody wodnoprawnej oraz wniosku o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego z wykorzystaniem wzorów wniosków.

Projekt przewiduje również wprowadzenie pełnej elektronizacji metod składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców; możliwości składania m.in. wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów oraz ich obsługi przez uczelnię za pomocą uczelnianego systemu obsługi studentów.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski