CCC odnotowało 64,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrachunkowego 2022/2023 r., obejmującym okres od sierpnia do października br., wobec 12,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 24 mln zł w III kw. wobec 73,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 422,1 mln zł w III kw. wobec 2 055,4 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. roku obrotowego (luty - październik) spółka miała 317,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 74,5 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 681,5 mln zł w porównaniu z 5 508,9 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 9 miesięcy 2022 roku grupa odnotowała wzrost przychodów z działalności detalicznej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 526,5 mln zł (21,5%). W trzecim kwartale 2022 r. wystąpił wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu o 154,5 mln zł (15,7%). [...] Grupa odnotowała także dynamiczny wzrost przychodów w kanale digital o 779,1 mln zł (27,7%) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W trzecim kwartale 2022 r. wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu wyniósł 282,5 mln zł (29,0%)" - czytamy w raporcie.

Strata z działalności operacyjnej w pierwszych trzech kwartałach roku obrachunkowego 2022/2023 wyniosła 1,2 mln zł, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wynik był niższy o 51,5 mln zł, podano także.

Koszty operacyjne i różnice kursowe

"Na zmianę wyniku wpłynęły przede wszystkim: wyższe koszty operacyjne oraz strata z tytułu różnic kursowych od pozycji innych niż zadłużenie, które zostały częściowo skompensowane wyższą wartością przychodów ze sprzedaży (1 172,6 mln zł) oraz wyższą marżą brutto (+1,3 pkt proc.). Wyższe przychody i koszty operacyjne wynikają głównie z odbudowy sprzedaży w kanale detalicznym, rozwoju kanału digital oraz modelu omnichannel, rozszerzenia dostępnego asortymentu oraz rozwojem w segmencie HalfPrice; wzrost marżowości jest natomiast efektem m.in.: wyższej sprzedaży w pierwszych cenach oraz zarządzania polityką rabatową" - czytamy w sprawozdaniu.

"W odniesieniu do opisywanego okresu, zmiana sprzedaży w sklepach porównywalnych wyniosła 183,9 mln zł (+10,2%). Wzrosty w placówkach porównywalnych odnotowano na rynku: Europa Środkowo-Wschodnia (+19,0%) oraz na rynku polskim (+4,2%). Brak sklepów porównywalnych na rynku Europy Zachodniej. Największym rynkiem sprzedaży detalicznej wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży w 2022 r. wyniósł 63,9% (1 903,6 mln zł) w porównaniu z 63,3% (1 552,8 mln zł) w analogicznym okresie 2021 r. Wpływ na zmianę przychodów w Polsce +350,8 mln zł w stosunku do roku poprzedniego miała sprzedaż w sklepach porównywalnych +45,9 mln zł oraz sprzedaż w sklepach pozostałych 304,9 mln zł (w tym sieć HalfPrice +316,1 mln zł)" - czytamy również.

W Polsce średnia powierzchnia handlowa w okresie sprawozdawczym (01.02.2022-31.10.2022) wynosiła 382,9 tys. m2 i w porównaniu do roku ubiegłego (01.02.2021-31.10.2021) jest to wzrost o 66,1 tys. m2. W całym segmencie Europy Środkowo-Wschodniej przychody ze sprzedaży wyniosły 1 032,0 mln zł wzrastając o 27,0% w porównaniu do roku poprzedniego. W tym samym okresie w Europie Środkowo-Wschodniej średnia powierzchnia handlowa wzrosła o 10,2 tys. m2, podano również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 48,3 mln zł wobec 477 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.