"Zarząd [...] powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do rady nadzorczej oraz następnie do zwyczajnego walnego zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 32 706 592,75 zł oraz w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 45 483 885,16 zł w następujący sposób:

1) kwotę 32 663 292,75 zł pochodzącą z zysku netto spółki za 2020 rok oraz część kapitału zapasowego […] w kwocie 12 820 592,41 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, tj. w łącznej kwocie 45 483 885,16 zł, czyli 2,92 zł na każdą akcję spółki,

Reklama

2) kwotę 43 300 zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki" - czytamy w komunikacie.

Zarząd zawnioskował o ustalenie dnia dywidendy na 8 czerwca, a terminu wypłaty dywidendy na 28 czerwca 2021 r.

W sierpniu ub.r. akcjonariusze Alumetalu zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2019 r., w kwocie 63,72 mln zł. Spółka zapowiedziała później, że planuje powrót do wypłaty dywidendy od tego roku.

W 2020 r. Alumetal odnotował 55,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 50,45 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 32,71 mln zł wobec 63,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 061,6 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)