Zysk operacyjny wyniósł 2 889,5 mln zł wobec 151,1 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 972,3 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 2 178,9 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2022 r. spółka miała 4 192 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 356,5 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10 903,2 mln zł w porównaniu z 4 177 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych w I półroczu 2022 roku wyniosły 5 984,2 mln zł, co oznacza wzrost o 222,2% w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Wzrost ten jest spowodowany przede wszystkim uzyskaną wyższą średnią ceną sprzedaży węgla koksowego o 1 219,89 zł/t. W omawianym okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży w segmencie Koks (bez uwzględnienia korekty przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających) wyniosły 4 531,3 mln zł, co oznacza wzrost o 116,2% w porównaniu do tego samego okresu 2021 roku. Wyższe przychody ze sprzedaży w segmencie Koks spowodowane były głównie wzrostem średniej ceny sprzedaży koksu o 1 290,87 zł/t, tj. o 127,8%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Zysk EBITDA w I poł. br. wyniósł 5 823 mln zł wobec 255,9 mln zł zysku rok wcześniej, zaś EBITDA bez zdarzeń jednorazowych sięgnęła odpowiednio: 6 482,4 mln zł wobec 339,4 mln zł.

Rozwój sytuacji rynkowej obarczony jest dużym ryzykiem, trudno przewidzieć długookresowy wpływ wojny w Ukrainie na europejski i globalny rynek, wskazała także spółka.

"Dotychczasowy konflikt zbrojny w Ukrainie nie powoduje dla grupy zwiększonego ryzyka handlowego i finansowego w zakresie regulowania zobowiązań przez kontrahentów. Grupa nie współpracuje z podmiotami zarejestrowanymi w Ukrainie ani w Rosji, nie realizuje też bezpośrednich dostaw do w/w destynacji. Sankcje nakładane na Rosję i działania wojenne na terenie Ukrainy nie wpływają na zwiększenie ryzyka nieuregulowania należności przez kontrahentów grupy" - czytamy dalej w sprawozdaniu zarządu.

Grupa jest strategicznym dostawcą dla koncernów hutniczych w Europie Środkowej, utrzymuje stały kontakt z odbiorcami i w pełni realizowała zobowiązania kontraktowe w okresie I półrocza 2022 roku.

"Brak dostaw węgla, koksu i produktów węglopochodnych z Rosji i Ukrainy wpływać będzie na wzrost popytu na produkty grupy, a nadal wysokie ceny będą miały wpływ na wyniki finansowe grupy. Biorąc pod uwagę niepewność sytuacji, nie można jednak przewidzieć okresu utrzymywania się (pomimo spadku notowań) dalej wysokich cen. Wojna w Ukrainie wpłynęła na wzrost prognozowanych cen w średnim okresie, co wynika z ograniczenia podaży nisko kosztowych węgli rosyjskich. Kryzys na rynku surowców energetycznych w Europie może doprowadzić do zmian polityki klimatycznej, które mogą pozytywnie wpłynąć na warunki funkcjonowania grupy w średnim okresie" - napisano także.

"Od połowy ubiegłego roku mamy do czynienia z problemami podażowymi na globalnym rynku węgla koksowego i jego wysokimi cenami. Wojna w Ukrainie wzmocniła obawy o dostępność surowców dając impuls do kolejnego wzrostu cen. Okresowe silne wzrosty i spadki cen są wpisane w rynkowe warunki funkcjonowania JSW i cyklicznie się powtarzają, czego mamy świadomość. Między innymi dlatego powołaliśmy do życia Fundusz Inwestycji Zamkniętych, gdzie sukcesywnie inwestowane są nadwyżki środków. Są one zabezpieczeniem dla naszej grupy na wypadek wystąpienia dekoniunktury" - powiedział prezes Tomasz Cudny, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 4 146,2 mln zł wobec 825,83 mln zł straty rok wcześniej.

"Na inwestycje w grupie kapitałowej JSW w ujęciu gotówkowym przeznaczono w drugim kwartale tego roku kwotę 605 mln zł. To więcej o 11,8% niż w pierwszym kwartale. Sztandarową inwestycją Grupy JSW jest modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń" - czytamy też w komunikacie.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)