Pracodawca wybiera instytucję do zarządzania PPK

Wybór odpowiedniej instytucji finansowej do obsługi PPK w danej firmie należy do pracodawcy. Na jego decyzje może próbować wpłynąć reprezentacja pracowników lub związek zawodowy. W przypadku, gdy nie dojdzie między nimi do porozumienia miesiąc przed terminem podpisania umowy o obsługę PPK, zatrudniający musi samodzielnie wybrać podmiot działający na rynku kapitałowym, z którym chciałby współpracować.

>>> Czytaj też: Twoje pieniądze w PPK. Kiedy i jak można wypłacić środki?

Jakie instytucje mogą zarządzać PPK?

Instytucjami finansowymi dopuszczonymi do oferowania obsługi  PPK są: 

  • fundusze inwestycyjne, zarządzane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI),
  •  fundusze emerytalne, zarządzane przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) lub pracownicze towarzystwo emerytalne (PrTE),
  • zakłady ubezpieczeń.

By dana instytucja finansowa mogła zarządzać oszczędnościami uczestników PPK musi spełnić wskazane w ustawie wytyczne, takie jak.:

  • posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3-letniego doświadczenia w  oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
  • dysponowanie kapitałem własnym, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczonymi środkami własnymi rzędu co najmniej 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
  • zarządzanie odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty.

Ponadto dana instytucja musi być wyznaczoną instytucją finansową.

>>> Czytaj też: Wysokość składek na PPK: ile wpłaci pracownik, a ile pracodawca i państwo?