Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Wikana odnotowała 4,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,96 mln zł wobec 7,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,78 mln zł w 2018 r. wobec 68,93 mln zł rok wcześniej.
"Naszym głównym celem, na którym będziemy się koncentrować w najbliższym czasie, poza terminową spłatą zobowiązań, których termin zapadalności przypada na bieżący rok, jest planowe rozpoczęcie przygotowywanych projektów, a następnie realizacja tego co nie do końca udało nam się osiągnąć w roku obrotowym 2018 (z powodu opóźnień powstałych z winy generalnych wykonawców w realizacji dwóch projektów, jak również z powodu kwestii formalnych związanych z uzyskaniem przez spółki z Grupy pozwoleń na użytkowanie inwestycji realizowanych przed dniem 31 grudnia 2018 r.), czyli przeniesienia własności lokali zgodnie z zakładanymi harmonogramami, co – mamy nadzieję – znajdzie przełożenie na wyniki przyszłych okresów i ugruntowanie pozycji Wikana wśród czołowych deweloperów" - napisal zarząd w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 0,1 mln zł wobec 2,92 mln zł straty rok wcześniej.
Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)