Jak stwierdza uzasadnienie projektu, jego celem jest dokonanie zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji Unii Europejskiej stanowiących wynik przeglądu przepisów dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs).

Na ESAs składają się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

Jak zaznaczono w uzasadnieniu, z uwagi na rosnący udział transgranicznej działalności ubezpieczeniowej oraz przypadki niewypłacalności i upadłości konieczne jest także wzmocnienie nadzoru nad tego typu działalnością i zapewnienie bardziej efektywnej ochrony klientów takich zakładów.

Dlatego niezbędne jest wprowadzenie mechanizmów wzajemnego przekazywania informacji pomiędzy organami nadzorczymi poszczególnych państwa członkowskich i EIOPA. Pozwoli to na podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych i interwencji.

Projekt przewiduje też umożliwienie spółce prowadzącej system obrotu instrumentami finansowymi oraz firmie inwestycyjnej prowadzącej ASO lub OTF przekazywanie wymaganych regulacjami informacji za pośrednictwem zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego.

Reklama

Projekt implementuje dyrektywę 2014/65/UE3 przez zapewnienie, aby każda osoba uprawniona miała obowiązek niezwłocznego zgłaszania właściwym organom wszelkich faktów lub decyzji dotyczących danego podmiotu przedsiębiorstwa, które mogą wywołać niepożądane skutki.

Celem zmiany jest także dostosowanie do rozwiązań dyrektywy, zgodnie, z którym właściwe organy mają mieć zagwarantowane uprawnienia do pozyskiwania informacji od podmiotów świadczących usługi w zakresie publikowania lub raportowania danych o transakcjach instrumentami finansowymi, które nie będą objęte nadzorem ESMA.

Projekt - według uzasadnienia - ma zapewniać tzw. sygnalistów przez wskazanie, że zgłoszenie naruszeń lub potencjalnych naruszeń nie narusza tajemnicy zawodowej ani obowiązków zachowania poufności informacji, a przekazanie KNF takiego zgłoszenia nie może stanowić przyczyny rozwiązania z osobą zgłaszającą umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. dostawcy usług w zakresie udostępniana informacji będą, co do zasady, nadzorowani przez Europejski Urząd Giełd i Papierów Wartościowych, z wyjątkiem zatwierdzonych mechanizmów sprawozdawczych i zatwierdzonych podmiotów publikujących.

Dlatego w projekcie aktualizuje się wykaz podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, które zostały wymienione enumeratywnie w odpowiednim zapisie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

W projekcie ustawy wprowadzone są także zmiany dotyczące funkcjonowania spółek publicznych. Dotyczą powszechnej dematerializacji akcji, tzn. całkowitej rezygnacji z postaci papierowej dokumentu akcji, które od 1 marca 2021 r. będą funkcjonować wyłącznie w formie zapisu na rachunku papierów wartościowych lub w depozycie papierów wartościowych.(PAP)

rbk/ wkr/ godl/