"Dopłata roczna w wysokości 240 zł przysługuje tym uczestnikom PPK, których wpłaty na rachunek/rachunki PPK w danym roku wyniosły co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata jest należna. Aby uczestnik PPK mógł otrzymać dopłatę roczną za 2020 rok, wpłaty na jego PPK w 2020 roku musiały wynieść co najmniej 546 zł" - czytamy w komunikacie.

Osoby, które na swój wniosek obniżyły finansowaną przez siebie wpłatę podstawową do PPK (z takiego obniżenia może skorzystać uczestnik PPK osiągający miesięcznie wynagrodzenie nieprzekraczające 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę), muszą zgromadzić co najmniej 25% wskazanej wyżej kwoty (w 2020 r. było to 136,5 zł). Dopłata roczna jest przekazywana uczestnikowi PPK przez ministra właściwego do spraw pracy, za pośrednictwem PFR.

Do tej pory, w ramach dopłat rocznych i wpłat powitalnych, na rachunki uczestników PPK przekazano ponad 0,5 mld zł.

PPK jako pierwsze wprowadziły firmy zatrudniające co najmniej 250 osób, które musiały podjąć decyzję do 25 października 2019 roku. W II i III etapie wdrażania PPK małe i średnie przedsiębiorstwa musiały wybrać dostawcę PPK dla swoich pracowników do 27 października. W kolejnym etapie udział wezmą pozostałe podmioty i jednostki sektora finansów publicznych, które czas na podjęcie decyzji będą miały odpowiednio do 23 kwietnia 2021 roku i 26 marca 2021 r.