"Rada podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 0,10 proc.; stopa lombardowa 0,50 proc.; stopa depozytowa 0,00 proc.; stopa redyskontowa weksli 0,11 proc.; stopa dyskontowa weksli 0,12 proc." - czytamy w informacji po środowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych.

Reklama

NBP będzie także oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

"Napływające dane potwierdzają, że po silnym spadku globalnego PKB w II kw. br., w ostatnich miesiącach następowało ożywienie aktywności gospodarczej. Poprawie koniunktury sprzyjało dokonane wcześniej poluzowanie restrykcji epidemicznych, podjęte działania fiskalne, a także towarzyszące im poluzowanie polityki pieniężnej, w tym poprzez obniżenie stóp procentowych oraz skup aktywów" - czytamy w komunikacie.

Mimo ożywienia koniunktury, aktywność gospodarcza w większości krajów pozostaje niższa niż przed wybuchem pandemii.

W ostatnim okresie odnotowano ponowny wzrost liczby zachorowań na COVID-19. W efekcie wzrosła niepewność dotycząca dalszego przebiegu pandemii, a także tempa i trwałości poprawy globalnej koniunktury. Wzrost liczby zachorowań przyczynił się do pewnego pogorszenia nastrojów na międzynarodowych rynkach finansowych, co znalazło odzwierciedlenie między innymi w osłabieniu walut gospodarek wschodzących - wyjaśniono.

Ceny surowców na rynkach światowych pozostają wyraźnie niższe niż na początku roku. Wraz z obniżoną aktywnością gospodarczą oddziałuje to w kierunku utrzymywania się niskiej dynamiki cen w wielu krajach, w tym u głównych partnerów handlowych Polski.

W Polsce napływające dane wskazują na ożywienie aktywności gospodarczej w III kw., następujące po wyraźnym spadku PKB w II kw. Jednocześnie dane o sprzedaży detalicznej i produkcji za sierpień sugerują, że w ostatnim czasie tempo odbudowy aktywności spowolniło wobec poprzednich miesięcy.

Towarzyszy temu stabilizacja liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw, przy utrzymującej się na poziomie wyraźnie niższym niż przed pandemią dynamice wynagrodzeń w tym sektorze. Jednocześnie inflacja we wrześniu – według szybkiego szacunku GUS – wyniosła 3,2 proc. r/r.

"Można oczekiwać, że w kolejnych miesiącach kontynuowane będzie ożywienie aktywności gospodarczej, choć jego tempo może być wolniejsze niż dotychczas. Pozytywnie na koniunkturę będą oddziaływać dotychczasowe działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP" - poinformowano w komunikacie.

Wzrost aktywności może być natomiast ograniczany przez wysoką niepewność dotyczącą dalszego przebiegu i skutków pandemii oraz słabsze niż w poprzednich latach nastroje podmiotów gospodarczych. Istotny wpływ na dynamikę aktywności będzie miało także kształtowanie się koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki. Tempo ożywienia gospodarczego może być także ograniczane przez brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP.

"Poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, wspiera ożywienie gospodarcze oraz ogranicza ryzyko obniżenia się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. Poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców oddziałuje także w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego" - zaznaczono w komunikacie.