Projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów znalazł się w porządku obrad. Jak podano wcześniej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, rząd planuje, że świadczenia te będą wypłacane co do zasady w sierpniu.

Zgodnie z informacją z wykazu, w 2022 r. osobom uprawnionym przysługiwać będzie kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:

- kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r. - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł;

Reklama

- kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r., pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2,9 tys. zł - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego jest niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane, gdyż w projekcie ustawy proponuje się, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 r. oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza kwoty 4188,44 zł.

Świadczenia pieniężne mają zostać wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w sierpniu 2022 r., z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.

Decyzje w sprawie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to wypłacać będą organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

14. emerytury mają być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Będzie to oznaczać będzie, że wszystkie uprawnione osoby otrzymają kwotę w wysokości 1 217,98 zł. Od świadczenia pobierana będzie natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne.