Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, która pozwala im odliczyć wydatki poniesione na rehabilitację i leczenie w poprzednim roku kalendarzowym, czyli w 2023, w swojej deklaracji podatkowej PIT. Ile wyniesie ulga rehabilitacyjna w 2024 roku?

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Z ulgi może skorzystać osoba niepełnosprawna lub taka, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną oraz poniosła wydatki na rehabilitację lub wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Reklama

Jak działa ulga rehabilitacyjna?

Ostateczna kwota odliczenia zależy przede wszystkim od rodzaju poniesionych wydatków przez osobę niepełnosprawną. Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych wyróżnia dwa główne rodzaje wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej:

 • Wydatki nielimitowane, które umożliwiają odliczenie całej kwoty poniesionego wydatku.
 • Wydatki limitowane, gdzie odliczenie możliwe jest jedynie do określonej kwoty, uwzględniającej "górny" lub "dolny" limit kwotowy. Oznacza to, że odliczyć można jedynie do wysokości określonego limitu. Wydatki przekraczające tę kwotę nie podlegają odliczeniu w PIT.

Wydatki nielimitowane

Do wydatków nielimitowanych wlicza się koszty poniesione na:

 • Adaptację i remont mieszkania w celu dostosowania pomieszczenia lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 • Adaptację pojazdów mechanicznych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.
 • Zakup, naprawę lub wynajem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych.
 • Zakup, naprawę lub wynajem sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych.
 • Koszty pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, w uzdrowisku, lub za zabiegi rehabilitacyjne.
 • Koszty pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej z orzeczeniem o I grupie inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16 na turnusie rehabilitacyjnym lub w uzdrowisku.
 • Opiekę pielęgniarską w domu dla osób niepełnosprawnych w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz dla osób z I grupy inwalidztwa.
 • Opłacenie tłumacza języka migowego.
 • Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.
 • Odpłatny transport osoby niepełnosprawnej karetką sanitarną lub innymi środkami transportu, w tym również opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • Odpłatne przejazdy transportem publicznym związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym czy zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także na koloniach i obozach oraz dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Wydatki limitowane

Do wydatków limitowanych wlicza się koszty poniesione na:

 • zakup leków, odliczyć można różnicę między poniesionymi wydatkami a kwotą 100 zł, liczone w danym miesiącu;
 • zakup pieluchomajtek, podkładów, pieluch – maksymalna kwota odliczenia to 2 280 zł;
 • opłacenie przewodników osób niewidomych z I lub II grupy inwalidzkiej oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu z I grupy inwalidzkiej, maksymalna kwota odliczenia to 2 280 zł;
 • utrzymanie psa asystującego – maksymalna kwota wynosi 2 280 zł;
 • używanie samochodu osobowego, który stanowi własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej albo opiekuna osoby niepełnosprawnej – maksymalna kwota odliczenia wynosi 2 280 zł.

Jak obliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Wiele osób ma problem z wyliczeniem kwoty przysługującego odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej, ponieważ zasady tego procesu nie należą do najłatwiejszych. W tym celu można np. skorzystać z bezpłatnego programu e-pity, który został stworzony specjalnie do rozliczania formularzy PIT-36 i PIT-37, uwzględniając również ulgę rehabilitacyjną. Program krok po kroku kieruje użytkownika przez cały proces wypełniania deklaracji podatkowej i podpowiada, jakie wydatki na rehabilitację i leczenie można rozliczyć w PIT oraz w jakiej wysokości.

Jeśli jednak masz zamiar samodzielnie rozliczyć ulgę rehabilitacyjną, musisz poznać zasady wyliczania tej ulgi, aby uniknąć błędów. Gdy przystępujesz do samodzielnego wypełniania formularza PIT, ważne jest zapamiętanie, że wydatki należące do kategorii wydatków nielimitowanych odlicza się w wysokości faktycznie poniesionego wydatku.

Sytuacja różni się w przypadku wydatków limitowanych. W takiej sytuacji, możesz odliczyć maksymalną kwotę określoną w ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. To oznacza, że nawet jeśli poniesiony przez ciebie wydatek, na przykład na utrzymanie psa asystującego, wynosił w ciągu całego 2023 roku 4000 zł, to możesz odliczyć jedynie maksymalną kwotę 2280 zł, ustaloną zgodnie z ustawą o PIT.

Jeśli część wydatków została sfinansowana z różnych źródeł, takich jak zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowy fundusz aktywności, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie, odliczana jest różnica pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami a kwotą uzyskaną z tych funduszy lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że ulgę rehabilitacyjną odliczana jest od:

 • dochodu, który podlega opodatkowaniu według skali podatkowej lub
 • przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli w danym roku podatkowym osiągnąłeś dochody (przychody) z działalności pozarolniczej, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, to możesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej już podczas obliczania zaliczki lub ryczałtu. Jednak ostateczne rozliczenie przeprowadzasz w deklaracji podatkowej.

Od dochodu odliczasz wydatki:

 • Które nie zostały uznane za koszty uzyskania przychodów,
 • Które nie zostały odliczone od przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, Lub które nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Od przychodu odliczasz wydatki:

 • Które nie zostały odliczone od dochodu,
 • Które nie zostały uznane za koszty uzyskania przychodów zgodnie z przepisami ustawy PIT.

Co istotne, jeśli w danym roku nie uzyskałeś wystarczających dochodów (przychodów) i nie odliczyłeś wydatków w swojej deklaracji podatkowej, nie będziesz mógł ich odliczyć w późniejszych latach.

Ulga na leki

W ramach ulgi rehabilitacyjnej, jedno z odliczeń może dotyczyć ulgi na leki. Osoby, które zapłaciły podatek w r2023 roku mogą uwzględnić to odliczenie w swoim zeznaniu podatkowym PIT. Jak to zrobić? Aby skorzystać z odliczenia ulgi na leki w zeznaniu podatkowym PIT, należy najpierw ustalić dokładną wysokość przysługującego odliczenia za każdy miesiąc. W tym celu należy od kwoty poniesionego wydatku odjąć 100 zł. Ten obliczony wynik pozwoli określić kwotę, którą można odliczyć w PIT.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, konieczne jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki. Według Ministerstwa Finansów, wysokość tych wydatków należy ustalić na podstawie dokumentów, które potwierdzają ich poniesienie, takich jak faktury, rachunki, dowody wpłaty lub potwierdzenia przelewu bankowego.

Te dokumenty powinny zawierać informacje o tym, kto, kiedy, komu, ile oraz za co dokonał płatności. Na życzenie organów podatkowych, jesteś zobowiązany do przedstawienia niezbędnych dowodów, które umożliwią ustalenie prawa do odliczenia. W szczególności, musisz wskazać imię i nazwisko osoby, której zapłaciłeś za usługi przewodnika oraz przedstawić certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Urząd skarbowy może zażądać od Ciebie udowodnienia, że faktycznie poniosłeś określony wydatek, nawet jeśli nie istnieje prawnie określony obowiązek dokumentowania jego wysokości za pomocą faktury, rachunku lub innego dokumentu. Organ ten może przeprowadzić weryfikację w trakcie rutynowych kontroli lub postępowania podatkowego.

Jeśli skorzystałeś z odliczenia podatkowego, a po złożeniu deklaracji podatkowej rocznej zauważysz, że brakuje Ci dokumentów potwierdzających Twoje prawo do ulgi - musisz jak najszybciej dokonać korekty zeznania podatkowego. Ważne jest, aby pamiętać, że samo posiadanie statusu emeryta lub rencisty nie wystarcza do uzyskania odliczenia za wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej.