W 2024 roku wiele osób musi rozliczyć się przed Urzędem Skarbowym z podatków za 2023 rok. Ulgi podatkowe: odliczenia, obniżki lub zmniejszenia, skutkują zazwyczaj zmniejszeniem podstawy opodatkowania lub kwoty podatku do zapłaty. Jakie są najpopularniejsze ulgi podatkowe w 2024 roku? Kto może z nich skorzystać?

Podatki 2024: Ulga prorodzinna (na dziecko)

Ulga prorodzinna, znana również jako ulga na dziecko, to jedna z najbardziej popularnych form wsparcia dla rodzin. Przysługuje ona rodzicom oraz opiekunom prawnym wychowującym i utrzymującym finansowo dzieci do 18 roku życia, a także dzieci do 25 roku życia, które kontynuują naukę.

Reklama

Warunkiem uzyskania ulgi jest wspólne zamieszkiwanie z dzieckiem, posiadanie praw rodzicielskich oraz uzyskiwanie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci: ulga na pierwsze dziecko wynosi 92,67 zł za miesiąc (1 112,04 zł rocznie), na drugie dziecko ulga ta wynosi także 92,67 zł/mc (1 112,04 zł rocznie), trzecie 166,67 zł/mc (2 000,04 zł rocznie), czwarte i kolejne 225,00 zł/mc (2 700,00 zł rocznie).

Limit dochodów obowiązuje w przypadku rodziców jednego dziecka: dla małżeństw i osób samotnie wychowujących dziecko wynosi 112 000 zł, natomiast dla osób, które nie pozostawały w związku małżeńskim 56 000 zł.

Limit dochodów nie dotyczy rodziców dwójki lub więcej dzieci oraz rodziców jednego dziecka posiadającego np. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, czy rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Podatki 2024: Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna jest skierowana do właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych, nieruchomości w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, którzy zdecydowali się na przeprowadzenie prac związanych z poprawą efektywności energetycznej budynku.

Ulga termomodernizacyjna obejmuje m.in. wymianę okien, docieplenie budynku czy instalację nowoczesnych systemów ogrzewania w celu termomodernizacji nieruchomości.

Maksymalna kwota odliczenia to 53 000 zł na wszystkie inwestycje termomodernizacyjne przeprowadzone w ciągu roku. Ważne jest, aby wszystkie prace były dokładnie udokumentowane fakturami.

Możliwe jest rozłożenie odliczeń na więcej niż jeden rok podatkowy, jeśli poniesione wydatki przekraczają dochód w roku ich realizacji. Możliwość ta jest jednak ograniczona czasowo do maksymalnie sześciu lat od końca roku podatkowego, w którym pierwszy wydatek został poniesiony. Jest jednak kilka ważnych warunków, które muszą być spełnione, aby utrzymać prawo do odliczenia. Po pierwsze, jeśli przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie zostanie zrealizowane w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek, podatnik jest zobowiązany do zwrotu wcześniej odliczonych kwot. Kwoty te muszą być doliczone do dochodu w roku podatkowym, w którym upłynął trzyletni termin.

Podatki 2024: Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna przeznaczona jest dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz tych, którzy utrzymują takie osoby.

Wartość odliczeń jest równa kwocie wydatków poniesionych w danym roku podatkowym, pod warunkiem że są one poparte odpowiednimi fakturami i rachunkami.

W ramach tej ulgi można odliczać wydatki nielimitowane, takie jak adaptacja mieszkań, przystosowanie pojazdów, zakup lub najem wyrobów medycznych, indywidualnych urządzeń rehabilitacyjnych, a także odpłatność za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych czy opiekę pielęgniarską. W tym przypadku można odliczyć całą kwotę wydatku.

Z kolei w kategorii wydatków limitowanych znajdują się m.in. zakup leków przepisanych przez specjalistę, zakup pieluchomajtek czy też utrzymanie psa asystującego, z limitem do 2280 zł rocznie. Ulga obejmuje również odpłatny przewóz osoby niepełnosprawnej czy opłacenie tłumacza języka migowego. Wartość odliczenia może być pełną kwotą poniesionego wydatku lub jej częścią, jeżeli wydatek został częściowo sfinansowany z innych źródeł.

Żeby skorzystać z tej ulgi, konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz orzeczenia o niepełnosprawności.

Ulga rehabilitacyjna uwzględnia również limity dochodów osób niepełnosprawnych. W 2023 roku roczne dochody osoby niepełnosprawnej nie mogły przekroczyć 19 061,28 zł. Co ważne, do tej kwoty nie wlicza się szereg świadczeń, co zwiększa dostępność ulgi dla osób z mniejszymi dochodami (są to m.in. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie uzupełniające, alimenty, dodatki energetyczne).

Podatki 2024: Ulga na internet

Ulga na internet umożliwia odliczenie wydatków na usługi internetowe. Do odliczenia kwalifikują się wydatki na używanie Internetu w dowolnej formie - zarówno stacjonarnej jak i mobilnej. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 760 zł na osobę rocznie. Jeżeli ulgę wykorzystują małżonkowie, każdy z nich może odliczyć podatek do tej kwoty, ale nie więcej niż wyniosły ich faktyczne wydatki.

Aby móc skorzystać z ulgi na internet, należy przedstawić faktury lub inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, które jednoznacznie identyfikują dostawcę usługi oraz rodzaj i kwotę zakupionych usług.

Podatki 2024: Ulga dla honorowych krwiodawców

Honorowi dawcy krwi mogą liczyć na specjalną ulgę podatkową, która zaliczana jest do kategorii darowizn. Mogą z niej skorzystać wszystkie osoby, które oddały krew lub jej składniki. Ulga ta jest rozliczana wspólnie z innymi darowiznami na cele publiczne czy religijne.

Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi, a jej wartość nie może przekroczyć 6 proc. rocznego dochodu. Za każdy litr oddanej krwi lub jej składników przysługuje rekompensata w wysokości 130 zł. Odliczenie od dochodu kwoty faktycznie przekazanej darowizny nie może przekroczyć 6 proc. rocznego dochodu lub przychodu. Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających ilość oddanej krwi.