Grupa Azoty ma umowę z Hyundai Engineering na realizację Polimerów PoliceWarszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - PDH Polska, spółka celowa Azoty Police i Grupy Azoty, oraz Hyundai Engineering zawarły umowę na kompleksową realizację projektu "Polimery Police" według formuły "pod klucz" (umowa EPC), podała Grupa Azoty. Wynagrodzenie należne wykonawcy ma charakter ryczałtowy i wynosi 992 811 000 euro netto w zakresie podstawowym.

Umowa EPC została zawarta w formule EPC LSTK (ang. Engineering, Procurement and Construction Lump Sum Turn Key). W ramach umowy EPC wykonawca w sposób kompleksowy zrealizuje, w tym zaprojektuje oraz wybuduje, nowy kompleks petrochemiczny Polimery Police, a także zapewni osiągnięcie i utrzymanie parametrów gwarantowanych określonych w umowach licencyjnych dla instalacji PDH oraz instalacji PP, podano.

"Przedmiotem umowy EPC jest kompleksowa realizacja projektu Polimery Police, tj. nowego kompleksu petrochemicznego w Policach składającego się z pięciu podprojektów: (i) instalacji odwodornienia propanu (instalacja PDH), (ii) instalacji wytwarzania polipropylenu (instalacja PP), (iii) systemu konfekcjonowania, magazynowania, logistyki i spedycji polipropylenu, (iv) instalacji pomocniczych wraz z połączeniami międzyobiektowymi, oraz (v) terminalu przeładunkowo-magazynowego obejmującego urządzenia portowe do rozładunku i magazynowania propanu i etylenu ze statków morskich. Docelowa planowana wydajność Instalacji PDH ma wynosić 400 tys. ton/8000 h propylenu o czystości 99,6% obj. (propylen klasy polimerowej), a instalacji PP - 400 tys. ton/8000 h polipropylenu różnego typu" - czytamy w komunikacie.

W ramach umowy EPC PDH ma prawo zlecić wykonawcy wykonanie zakresu opcjonalnego na warunkach i za wynagrodzeniem ściśle określonych w umowie EPC. Zakres opcjonalny obejmuje sześć dodatkowych opcji: (i) wykonanie robót czerpalnych toru wodnego od terminalu "Mijanka" do terminalu przeładunkowo-magazynowego - pogłębienie od 10,5 m do 12,5 m na Kanale Polickim, (ii) wykonanie stacji uzdatniania wody związane z inwestycjami Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police", (iii) wykonanie wytwórni azotu dla instalacji PDH i instalacji PP, (iv) wyposażenie laboratorium dla potrzeb projektu Polimery Police, (v) wyposażenie dla służb produkcyjnych i utrzymania ruchu, oraz (vi) przedłużenie gwarancji z 24 miesięcy na okres 36 miesięcy na powłoki antykorozyjne i powłoki zabezpieczeń ppoż. Łączna wartość wynagrodzenia za zakres opcjonalny wynosi 35 938 000 euro, podano również.

"Wynagrodzenie należne wykonawcy ma charakter ryczałtowy i wynosi 992 811 000 euro netto w zakresie podstawowym. Wynagrodzenie ryczałtowe podlega zmianie tylko w wyjątkowych przypadkach określonych w umowie EPC w ramach procedury zmiany. Wynagrodzenie będzie płatne w ratach po ukończeniu i odbiorze kolejnych etapów realizacji projektu Polimery Police" - czytamy dalej.

Data rozpoczęcia realizacji zobowiązań wykonawcy została wyznaczona na 1 sierpnia 2019 roku, przy czym do czasu wydania polecenia przystąpienia do pełnej realizacji strony przystąpią do realizacji swoich zobowiązań jedynie w ograniczonym zakresie wskazanym wyraźnie w umowie EPC. PDH ma prawo wydać polecenie przystąpienia do pełnej realizacji w terminie czterech miesięcy od daty rozpoczęcia, wskazano także.

Stronom umowy EPC przysługuje możliwość odstąpienia od umowy oraz zawieszenia jej wykonania na warunkach w niej określonych.

"Całkowity szacowany budżet realizacji projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą nakłady inwestycyjne (wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń itp.). Na pozostałą kwotę składać się będą nieskapitalizowane koszty funkcjonowania PDH, koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia oraz na przekroczenie kosztów realizacji projektu, wynikające ze specyfiki finansowania projektu Polimery Police w formule project finance" - podsumowano.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)