Larq miało 10,37 mln zł straty netto, 12,23 mln zł straty EBIT w I pół. 2019 r.Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Larq odnotował 10,37 mln zł jednostkowej straty netto w I półroczu 2019 r. wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 12,23 mln zł wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,17 mln zł w I półroczu 2019 r. wobec 0,24 mln zł rok wcześniej.

"Kluczowym czynnikiem wpływającym na osiągane przez spółkę wyniki finansowe jest 'wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy'. W I półroczu 2019 roku wartość aktywów jakie spółka wycenia przez wynik finansowy spadła o około 10 mln zł, głównie w wyniku spadku wyceny aktywów FIZ oraz sprzedaży akcji Brand 24, których bezpośrednim posiadaczem był Larq i wyniosła około 116,1 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Larq jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, zarządzającą podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,45 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)