Altus TFI chce przenieść zarządzanie Omega WNSFIZ do Rockbridge TFIWarszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Zarząd Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia Omega Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (WNSFIZ), zarządzanego przez Altus TFI, do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, podało Altus TFI.

"Planuje się, że przeniesienie zarządzania Funduszem na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, z chwilą określoną w art. 238a ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem czynności, przyjmuje się, że wejście w życie zmian statutu i przeniesienie zarządzania Funduszem powinno nastąpić w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r., podano także.

"Należy podkreślić, iż Rockbridge TFI w zakresie operacyjnym i inwestycyjnym działa w sposób zupełnie niezależny od Altus TFI" - napisano w komunikacie.

Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI S.A. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej Altus TFI, podkreślono również.

"W ocenie zarządu Altus TFI, podejmowane działania ograniczą ryzyko regulacyjne dla uczestników funduszu. W tym kontekście zarząd Altus TFI uznaje, iż planowane działania pozostają w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu, jak również akcjonariuszy Altus TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętym funduszem będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy Altus TFI" - czytamy dalej.

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)