LeaderMed B.V. (spółka zależna Mercator Medical, podmiot nabywający) nabył ogółem 221,15 tys. akcji Mercator Medical w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji. Nabycie nastąpiło po cenie 48 zł za jedną akcję. Nabyte akcje stanowią 2,08% kapitału zakładowego i zapewniają 1,61% ogólnej liczby głosów, podał Mercator Medical.

"Po rozliczeniu zaproszenia emitent i podmiot nabywający posiadają łącznie 1 097 882 akcje emitenta, co stanowi 10,31% kapitału zakładowego emitenta, zapewniających 1 371 803 głosy, co stanowi 9,97% ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje emitenta. Inne podmioty zależne emitenta nie posiadają akcji emitenta" - czytamy w komunikacie.

Na początku marca spółka podała, że zostało złożonych ogółem 219 ofert sprzedaży akcji, na łączną liczbę 221 151 walorów, w całym okresie przyjmowania ofert. Łączna liczba akcji objętych złożonymi ofertami była niższa niż liczba akcji będących przedmiotem zaproszenia (1 250 701), w związku z czym podmiot nabywający miał zamiar nabyć wszystkie akcje objęte złożonymi ofertami.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,73 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)

Reklama