KI Chemistry - spółka z grupy Kulczyk Investments, do której należy ponad 51% akcji Ciechu - ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 25 747 857 akcji Ciechu, stanowiących 48,86% kapitału zakładowego, po cenie 48 zł za akcję, podał KI Chemistry. Zamiarem spółki jest wycofanie akcji Ciechu z obrotu giełdowego.

"KI Chemistry oferuje 49 zł za każdą akcję Ciech S.A., co oznacza premię w wysokości odpowiednio 29,3% oraz 14,9% wobec średniej ceny akcji spółki na GPW ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu i trzech miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania" - czytamy w komunikacie.

Zapisy do sprzedaży akcji w wezwaniu będą przyjmowane od 10 marca do 12 kwietnia br. Przewiduje się, że nabycie akcji przez KI Chemistry nastąpi 17 kwietnia, a transakcja zostanie rozliczona 19 kwietnia br., podano także.

"KI Chemistry planuje nabyć w wezwaniu 25 747 857 akcji Ciech S.A. stanowiących 48,86% kapitału zakładowego spółki i tym samym zwiększyć swój udział do 100%. W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Ciech S.A. KI Chemistry zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji należących do pozostałych akcjonariuszy, a następnie wycofać akcje spółki z obrotu giełdowego" - napisano dalej w komunikacie.

Reklama

KI Chemistry deklaruje, że planuje nadal wspierać działalność i zrównoważony rozwój Grupy Ciech. Zamierza inicjować działania mające na celu wzmocnienie jej pozycji rynkowej oraz finansowej poprzez ujednolicenie i usprawnienie nadzoru właścicielskiego przy podejmowaniu strategicznych decyzji, a także zapewnienie elastyczności w pozyskiwaniu finansowania, gdy będzie to konieczne.

"W opinii KI Chemistry utrzymywanie statusu spółki publicznej ogranicza możliwość szybkiego i elastycznego reagowania na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne, regulacyjne oraz geopolityczne, zawirowania na globalnych rynkach finansowych i surowcowych, a także w bezpośrednim otoczeniu spółki" - wskazano w materiale.

Postpandemiczne zaburzenia międzynarodowych łańcuchów dostaw, rosnąca presja cenowa ze strony konkurentów spoza Unii Europejskiej, niepewność związana z dalszym przebiegiem inwazji Rosji na Ukrainę, eskalacja napięcia między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, turbulencje na rynku dostaw nośników energetycznych, a w konsekwencji wysoka inflacja, skutkują rosnącą niepewnością oraz szeregiem nowych, trudnych do przewidzenia ryzyk dla grupy, wymieniono także.

"Ponadto KI Chemistry ocenia, że zwiększanie konkurencyjności oraz dalszy rozwój Grupy Ciech może wymagać znacznych nakładów inwestycyjnych m.in. na realizację kompleksowej transformacji technologicznej oraz energetycznej, w tym nakładów na ograniczenie emisji CO2 czy dostosowywanie działalności do rosnących obciążeń regulacyjnych obejmujących spółki publiczne" - napisano też w komunikacie.

KI Chemistry została inwestorem strategicznym Ciechu w 2014 roku. Od tego czasu wartość rynkowa spółki - jak podkreślono w informacji - istotnie wzrosła. Dodatkowo w latach 2015-2022 akcjonariusze Ciechu otrzymali dywidendy w łącznej kwocie 782,3 mln zł, czyli 14,85 zł w przeliczeniu na jedną akcję. W ocenie KI Chemistry sprzedaż akcji w wezwaniu daje mniejszościowym akcjonariuszom spółki możliwość wyjścia z inwestycji z atrakcyjną stopą zwrotu, podsumowano.

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem zawarcia przez KI Chemistry oraz Ciech umowy organizacyjnej dotyczącej ustanowienia współpracy strategicznej oraz pod warunkiem podjęcia przez walne zgromadzenie Ciechu uchwał w sprawie zmian statutu spółki (dotyczących sposobu powoływania członków rady nadzorczej, wprowadzenia kworum na walnym zgromadzeniu w wysokości 15% kapitału zakładowego spółki, oraz upoważnienia zarządu Ciechu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego). KI Chemistry zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu akcji w wezwaniu pomimo niespełnienia tych warunków.

Rolę wyłącznego podmiotu pośredniczącego w wezwaniu i doradcy transakcyjnego pełni Santander Biuro Maklerskie, rolę wyłącznego doradcy finansowego i M&A - BNP Paribas, zaś rolę współdoradcy transakcyjnego - mInvestment Banking (mBank), podano także w materiale.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,46 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)