Ministerstwo Finansów nie zrezygnowało z przeprowadzenia pilotażowej emisji papierów skarbowych opartych na WIRON, w konsultacji z interesariuszami podejmie decyzję o jej terminie – poinformował resort finansów w odpowiedzi na pytania PAP.

Ministerstwo Finansów informowało wcześniej, że zamierza w październiku przeprowadzić pierwszą, pilotażową emisję papierów skarbowych opartych na nowym wskaźniku WIRON, który jest obliczany na podstawie oprocentowania depozytów overnight. Jednak mimo dwóch przetargów obligacji resort w bieżącym miesiącu nie wyemitował nowych obligacji. PAP zapytał MF o powody, dla których nie doszło do emisji tych obligacji.

Będzie spora obsuwa? Ministerstwo zaprzecza

Reklama

„(…) informujemy, że brane były pod uwagę zarówno przebieg prac w ramach Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych, jak i uwarunkowania rynkowe, w tym konsultacje z uczestnikami rynku, w szczególności z dealerami skarbowych papierów wartościowych i ich gotowość do nabywania nowych instrumentów” – podało MF w odpowiedzi na pytania PAP.

W ubiegłym tygodniu Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych ogłosił, że przesuwa termin zakończenia przejścia ze wskaźnika WIBOR na wskaźnik WIRON na koniec 2027 r. Pierwotny termin był wyznaczony na koniec 2024 r. Ale MF deklaruje, że zmiana terminu nie wpłynie na plany emisji nowych obligacji.

„Dłuższy termin dostosowawczy jest czynnikiem wpływającym pozytywnie na sprawne i bezpieczne dla procesu finansowania potrzeb pożyczkowych przejście rynku skarbowych papierów wartościowych na nowy wskaźnik, w tym, w szczególności, w aspekcie istniejącego portfela obligacji o oprocentowaniu zmiennym opartym na wskaźniku WIBOR” – stwierdziło MF.

„Przesunięcie terminu zakończenia reformy wskaźnikowej nie jest samo w sobie przesłanką do odłożenia w czasie pilotażowej emisji obligacji skarbowych opartych na wskaźniku WIRON. Ministerstwo Finansów nie zrezygnowało z jej przeprowadzenia i w konsultacji z interesariuszami podejmie decyzję o jej terminie” – dodał resort.

Trzeba brać pod uwagę czynniki fundamentalne

MF stwierdziło, że jego zadaniem – jako instytucji zarządzającej długiem publicznym – jest zapewnienie, aby przejście z dotychczas stosowanego wskaźnika WIBOR na WIRON dokonało się w „zgodzie z celem Strategii zarządzania długiem publicznym, którym jest minimalizacja kosztów obsługi długu w długim terminie przy ograniczeniach na ryzyko”.

„Biorąc pod uwagę czynniki fundamentalne, zmiana filozofii oprocentowania zmiennego obligacji polegająca na zastąpieniu stopy procentowej znanej z góry dla całego okresu odsetkowego, jaką jest obecnie WIBOR, przez stopę będącą wynikiem składania jednodniowych stóp procentowych WIRON w trakcie okresu odsetkowego, nie powinna wpływać na oczekiwaną wartość kosztów obsługi tych obligacji. Jednocześnie należy mieć świadomość, że rozwój nowego instrumentu będzie następował stopniowo i będzie wymagał równoległego rozwoju całego ekosystemu rynków powiązanych, z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy i inwestorów, przy bliskiej współpracy z administratorem wskaźnika oraz podmiotami prowadzącymi rynek elektroniczny” – wyjaśnił resort finansów. (PAP)

autor: Marek Siudaj