Comarch odnotował 32,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 27,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 56,47 mln zł wobec 60,31 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Comarch wypracowała w III kwartale 2023 roku zysk EBITDA o wartości 81,8 mln zł, niższej o 2,5% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 453,45 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 471,13 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2023 roku Grupa Comarch wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 453 449 tys. zł, mniejszej o 17 680 tys. zł, tj. o 3,8% od osiągniętych w III kwartale 2022 roku. Zysk operacyjny wyniósł 56 466 tys. zł i był o 3 845 tys. zł, tj. o 6,4% niższy niż w III kwartale 2022 roku. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w III kwartale 2023 roku 32 424 tys. zł i był o 4 530 tys. zł, tj. o 16,2% wyższy niż w III kwartale 2022 roku. Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +12,5%, natomiast rentowność netto +7,2%. Grupa Comarch wypracowała w III kwartale 2023 roku zysk EBITDA o wartości 81 796 tys. zł, niższej o 2 096 tys. zł, tj. o 2,5% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W wyniku lekkiego spadku zysku operacyjnego rentowność operacyjna działalności Grupy Comarch w III kwartale 2023 roku była nieco niższa w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku. Rentowność netto uległa znaczącej poprawie dzięki lepszym wynikom na działalności finansowej i niższej wartości podatku dochodowego" - czytamy w raporcie.

Na wyniki osiągnięte przez Grupę Comarch w opisywanym okresie miały wpływ m.in.:

Reklama
  • wzrost przychodów ze sprzedaży krajowej, który wyniósł 23 711 tys. zł (tj. o 13,7%), będący efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży do klientów z sektora MSP oraz do klientów z sektora finansowego. Sprzedaż krajowa stanowiła w III kwartale 2023 roku 43,4% całkowitych przychodów Grupy,
  • spadek przychodów ze sprzedaży zagranicznej o 41 391 tys. zł (tj. o 13,9%), co było związane przede wszystkim z niższą sprzedażą do klientów z sektora telekomunikacyjnego, a także do klientów MSP w rejonie DACH. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w okresie III kwartału 2023 roku 56,6% całkowitych przychodów Grupy,
  • wystąpienie dodatnich różnic kursowych zrealizowanych oraz z wyceny bilansowej należności handlowych, związanych z osłabieniem się kursu zł wobec walut obcych w III kwartale 2023 roku, które zwiększyły przychody ze sprzedaży oraz wynik operacyjny w opisywanym okresie o 18 901 tys. zł,
  • wystąpienie ujemnych różnic kursowych zrealizowanych oraz z wyceny bilansowej zobowiązań handlowych, związanych z osłabieniem się kursu zł wobec walut obcych w III kwartale 2023 roku, które zmniejszyły wynik operacyjny o 3 987 tys. zł,
  • związany z osłabieniem się kursu zł w III kwartale 2023 roku ujemny wynik z wyceny bilansowej instrumentów finansowych, z tytułu zbycia instrumentów finansowych, a także z tytułu wyceny różnic kursowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w walutach obcych oraz środków pieniężnych, którego wartość w opisywanym okresie wyniosła -13 951 tys. zł,
  • uzyskanie przychodów odsetkowych z działalności depozytowej o wartości 2 474 tys. zł
  • stabilizacja kosztów działalności, będąca wynikiem dostosowania poziomu zatrudnienia do aktualnego poziomu przychodów - fundusz płac podstawowych w Grupie Comarch w raportowanym okresie spadł o 1,8% w porównaniu do III kwartału 2022 roku,
  • podatek dochodowy bieżący, który był wynikiem wysokiej rentowności działalności spółek Grupy Comarch w Polsce, w Wielkiej Brytanii i w Luksemburgu, jego wartość wyniosła w III kwartale 2023 roku 14 092 tys. zł,
  • utworzenie i rozwiązanie odpisów na wątpliwe należności handlowe, które zmniejszyły wynik operacyjny Grupy Comarch w opisywanym okresie o 667 tys. zł, wymieniła spółka.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 82,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 72,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 275,98 mln zł w porównaniu z 1 313,8 mln zł rok wcześniej. Grupa Comarch wypracowała w opisywanym okresie zysk EBITDA o wartości 151,22 mln zł, niższej o 25% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 131,27 mln zł wobec 98,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2022 r. miała 1,86 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)