Strata operacyjna wyniosła 17,9 mln zł wobec 46,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,9 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 70,45 mln zł rok wcześniej.

"Emitent z rozpoczętej w styczniu działalności opierającej się na handlu węglem wygenerował zysk netto w wysokości 4,6 mln zł. Emitent zamierza kontynuować działalność operacyjną w zakresie obrotu paliwami i nie istnieje realne zagrożenie, aby miała zostać zakończona w ciągu następnych 12 miesięcy. W tym kontekście należy przypomnieć, że emitent zawarł z EC Będzin Wytwarzanie Sp. z o.o. porozumienie transakcyjne dotyczące sprzedaży i dostawy węgla w łącznym wolumenie 250 000 Mg (+/-10%) do końca 2024 r. Szacowana kwota marży netto (tj. różnica pomiędzy ceną zakupu przez emitenta a ceną sprzedaży do EC Będzin Wytwarzanie Sp. z o.o.) wynosi ok. 28 mln zł" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 62,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 63,68 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 174,29 mln zł w porównaniu z 216,75 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Poniesione nakłady w okresie od 1 stycznia roku do 30 września 2023 roku wynoszą 4 260,55 tys. zł i obejmują nakłady na środki własne i leasingowane (bez nakładów na CO2):

• na nowo powstałe środki trwałe oraz modernizację już istniejących związane z produkcją podstawową - 3 641,10 tys. zł

• komputery i oprogramowanie - 206,76 tys. zł

• wyposażenie techniczne i biurowe - 150,67 tys. zł

• modernizacja sieci teletechnicznej i środki teletechniczne - 262,02 tys. zł.

Planowane nakłady inwestycyjne w okresie najbliższych 6 miesięcy od dnia bilansowego: 2 520,68 tys. zł, w tym: środowisko (bez nakładów na prawa do emisji CO2) - 1 571,42 tys. zł, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 4,62 mln zł wobec 6,16 mln zł straty rok wcześniej.

Elektrociepłownia Będzin prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)