Zysk operacyjny wyniósł 23,54 mln zł wobec 55,01 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,04 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 49,68 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 46,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 112,14 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 168,39 mln zł w porównaniu z 146,3 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 39,73 mln zł wobec 99,98 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

"Sytuacja finansowa emitenta w pierwszym półroczu 2023 r. uległa istotnej poprawie w stosunku do sytuacji finansowej za pierwsze półrocze 2022 r. W pierwszym półroczu 2023 r. emitent odnotował zysk netto w wysokości 4 748 tys. zł, podczas, gdy za pierwsze półrocze 2022 r. emitent odnotował stratę netto w wysokości: - 5 323 tys. zł. Bezpośredni wpływ na poprawę sytuacji finansowej EC Będzin miała decyzja poprzedniego zarządu emitenta o rozpoczęciu od stycznia 2023 roku działalności operacyjnej związanej z handlem paliwami (węgiel energetyczny). Rozpoczęta działalność pozwoliła na skorzystanie z dotychczas niewykorzystywanych w pełni aktywów i kompetencji w celu osiągnięcia korzyści biznesowych. Mając na uwadze sytuację na rynku surowców energetycznych w pierwszym półroczu 2023 r., charakteryzującą się dużą dynamiką zmiany cen, operacyjnie emitent wykorzystał możliwości obrotu na tzw. rynku spotowym i nie korzystał z umów długoterminowych na obrót paliwami, przez co emitent zachował wysoką elastyczność decyzyjną"- czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Reklama

Decyzja odnośnie rozpoczęcia działalności polegającej na obrocie paliwami miała charakter oportunistyczny związany ze specyficznym otoczeniem rynkowym w jakim grupa kapitałowa znalazła się w perspektywie ostatnich kwartałów. Grupa osiągnęła korzyści biznesowe poprzez optymalizację ceny oraz stabilność jakości dostaw, podkreślono.

"Z rozpoczętej w styczniu 2023 roku działalności opierającej się na handlu węglem, wygenerował zysk w wysokości 4,7 mln zł. Odbiorcą węgla energetycznego od emitenta w pierwszym półroczu 2023 r. była wyłącznie Elektrociepłownia Będzin, która z racji powadzonej działalności operacyjnej generuje ciągłe zapotrzebowanie na tani i wysokiej jakości surowiec, który m.in. za pośrednictwem emitenta był dostarczany. Emitent zamierza kontynuować działalność operacyjną w zakresie obrotu paliwami i nie istnieje realne zagrożenie, aby miała zostać zakończona w ciągu następnych 12 miesięcy. Planowany obrót do końca roku jest na poziomie ok. 50 tys. ton paliwa, a szacowana marża netto z tego tytułu wyniesie ok. 6,5 mln zł. Planowany obrót na rok 2024 jest na poziomie ok. 200 tys. ton, zaś szacowana marża z tego tytułu wynosi ok. 21,2 mln zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 4,75 mln zł wobec 5,32 mln zł straty rok wcześniej.

Elektrociepłownia Będzin prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)