Reklama

"Zarząd emitenta informuje, że dzisiaj został poinformowany przez spółkę stowarzyszoną o podjęciu w tym samym dniu przez zarząd spółki stowarzyszonej decyzji o utworzeniu rezerwy na administracyjną karę pieniężną, o której mowa w w/w raporcie bieżącym w wysokości 248 mln zł, która to rezerwa zostanie utworzona w ciężar kosztów spółki stowarzyszonej za 2023 r. (a tym samym w ciężar kosztów GK ECB za 2023 r., ponieważ do końca 2023 r. spółka stowarzyszona wchodziła w skład GK ECB). Zawiązanie powyższej rezerwy jednocześnie oddziałuje na skalę wpływu wyżej wymienionej transakcji sprzedaży udziałów na wyniki finansowe GK ECB w I kw. 2024 r." - czytamy w komunikacie.

"W związku z koniecznością dekonsolidacji danych ECB Wytwarzanie ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK ECB na skutek transakcji sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej, emitent wskazuje, że zawiązanie przez ECB Wytwarzanie ww. rezerwy wpłynie na skalę oczekiwanego jednorazowego wpływu księgowego wynikającego z dekonsolidacji ECB Wytwarzanie ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK ECB w ten sposób, że spowoduje poprawę (zwiększenie) skonsolidowanego wyniku netto GK ECB o dodatkową szacowaną kwotę +248 mln zł, oraz poprawę (zwiększenie) wysokości skonsolidowanych kapitałów własnych GK ECB o dodatkową szacowaną kwotę +248 mln zł. Wobec powyższego emitent spodziewa się, że dekonsolidacja danych ECB Wytwarzanie ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK ECB spowoduje poprawę (zwiększenie) skonsolidowanego wyniku netto GK ECB o szacowaną łączną kwotę +604 mln zł, oraz poprawę [zwiększenie] wysokości skonsolidowanych kapitałów własnych GK ECB o szacowaną kwotę łączną +604 mln zł" - czytamy dalej.

Spółka wskazała, że powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wiążą się z generowaniem przepływów pieniężnych tak na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym.

"Jednocześnie spółka informuje, że badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok nie zostało jeszcze zakończone, w związku z czym przebieg czynności rewizji finansowej może nadal wpłynąć na końcowe dane za rok 2023, co będzie rzutowało na dane I kw. 2024. Ostateczne wyniki finansowe za ww. okresy zostaną przekazane odpowiednio w raporcie rocznym za 2023 rok i raporcie za I kw. 2024 r." - podano także.

W komunikacie prasowym spółka uściśliła, że wpływ powyższych operacji księgowych będzie odzwierciedlony w wynikach za I kw. 2024 r.

"W konsekwencji utworzenia w/w rezerwy zmianie uległa skala szacowanego wpływu procesu dekonsolidacji na skonsolidowany wynik finansowy grupy kapitałowej EC Będzin S.A. w I kw. 2024 r. Po uwzględnieniu powyższego faktu Zarząd EC Będzin S.A. wskazuje, że w wyniku procesu dekonsolidacji nastąpi poprawa (zwiększenie) skonsolidowanego wyniku netto Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. o szacowaną kwotę +604 mln zł oraz poprawa (zwiększenie) skonsolidowanych kapitałów własnych grupy kapitałowej EC Będzin S.A. o szacowaną kwotę +604 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W styczniu br. EC Będzin zawarł z Grupą Altum umowę sprzedaży 51% udziałów w kapitale zakładowym spółki EC Będzin Wytwarzanie za 16,17 mln zł.

Elektrociepłownia Będzin prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)