Strata operacyjna wyniosła 198,38 mln zł wobec 200,34 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 244,11 mln zł w 2023 r. wobec 322,08 mln zł rok wcześniej.

"Zmiany w składzie zarządu EC Będzin umożliwiły przeprowadzenie dogłębnej analizy finansowej i operacyjnej działalności naszej spółki oraz całej grupy kapitałowej EC Będzin. Analiza ta ujawniła liczne trudności, w tym o charakterze systemowym, zwłaszcza dotyczące naszej spółki zależnej, EC Będzin Wytwarzanie sp. z o.o., co skłoniło nas do zrewidowania naszej strategii korporacyjnej i biznesowej" - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.

Reklama

Zarząd przypomniał, że zdecydował o zaprzestaniu realizacji dotychczasowej strategii i rozpoczął budowę nowej, skoncentrowanej na długoterminowej stabilizacji finansowej i operacyjnej.

Sprzedaż 51 proc. udziałów w EC Będzin Wytwarzanie sp. z o.o.

"W tym kontekście, kluczowym elementem była decyzja o sprzedaży 51% udziałów w EC Będzin Wytwarzanie sp. z o.o., mająca na celu wzmocnienie naszej pozycji finansowej oraz umożliwienie transformacji w kierunku bardziej zrównoważonego modelu energetycznego. Skutkiem zbycia udziałów, które miało miejsce w 2024 roku, a które zostało uwzględnione w omawianym sprawozdaniu finansowym jako zdarzenie po dniu bilansowym, jest konieczność przeprowadzenia procesu dekonsolidacji danych EC Będzin Wytwarzanie sp. z o.o. ze skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej EC Będzin. Szacujemy, że w wyniku dekonsolidacji nastąpi poprawa skonsolidowanego wyniku netto grupy kapitałowej EC Będzin za I kwartał 2024 roku o szacowaną kwotę +604 mln zł oraz poprawa skonsolidowanych kapitałów własnych o szacowaną kwotę +604 mln zł" - czytamy dalej w liście.

W ubiegłym roku spółka EC Będzin osiągnęła przychody na poziomie 64,42 mln zł wobec 634 tys. zł w roku 2022. Ponadto, zysk netto osiągnął wartość 8,37 mln zł, co oznacza odwrócenie trendu z poprzedniego roku, kiedy to odnotowano stratę w wysokości - 6,85 mln zł, podkreślił też zarząd.

Cele na przyszłość

"Wyznaczyliśmy sobie ambitne cele na przyszłość, które obejmują nie tylko dalsze zwiększanie naszej rentowności, ale także prowadzenie działalności w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Strategia koncentracji na technologiach nisko i zeroemisyjnych, które są przyszłością naszej branży, to dla nas nie tylko wyzwanie, ale przede wszystkim ogromna szansa na rozwój" - powiedział prezes Marcin Chodkowski, cytowany w komunikacie.

"W 2024 roku planujemy dalsze rozwijanie rozpoczętej w 2023 roku działalności operacyjnej polegającej na obrocie surowcami energetycznymi poprzez stworzenie własnego zakładu przeróbczego, dywersyfikację odbiorców oraz rozwinięcie działalności w zakresie obrotu biomasą. Ponadto, planujemy dokończyć sprzedaż pozostałych 49% udziałów w EC Będzin Wytwarzanie sp. z o.o., co pozwoli pozyskanie środków finansowych potrzebnych na zakup nieruchomości przeznaczonej pod nowe zero lub niskoemisyjne inwestycje podejmowane przez EC Będzin Czysta Energia sp. z o.o." - czytamy dalej w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 8,37 mln zł wobec 6,85 mln zł straty rok wcześniej.

Elektrociepłownia Będzin prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)