"Skonsolidowane wyniki finansowe GK Enea za I kwartał 2024 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 8 385 mln zł,

- EBITDA: 1 877 mln zł,

Reklama

- Zysk przed opodatkowaniem: 1 300 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 1 039 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 1 018 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 488 mln zł,

- Wskaźnik dług netto / EBITDA: 0,85" - czytamy w komunikacie.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 158 mln zł,

- Wytwarzanie: 930 mln zł,

- Dystrybucja: 613 mln zł,

- Obrót: 80 mln zł, podano także.

"GK Enea z tytułu stosowania rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi zgodnie z zapisami Ustawy z 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz tytułem stosowania ceny maksymalnej zgodnie z zapisami Ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2024 roku rozpoznała w I kwartale 2024 roku przychody z tytułu rekompensat w łącznej wysokości 506 mln zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. br. wyniósł 93 mln zł.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie za I kwartał 2024 roku, którego publikację zaplanowano na 22 maja 2024 r.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)