Wpływ na stratę netto miały dokonane przez spółkę odpisy aktualizujące wartość aktywów wytwórczych spółek: Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec i Enea Ciepło oraz wartość segmentu wydobycie z perspektywy grupy kapitałowej, podkreślono w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 955,68 mln zł wobec 578,24 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 6 297,84 mln zł wobec 2 219,99 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44 103,12 mln zł w 2023 r. wobec 30 128,35 mln zł rok wcześniej.

"Wypracowane przez grupę wyniki finansowe i operacyjne odzwierciedlają dynamikę zmian oraz wyzwań w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Niezależnie od regulacji systemowych, które będą kształtować strukturę oraz rozwiązania organizacyjne sektora wytwórców energii ze źródeł konwencjonalnych, Grupa Enea realizuje działania zmierzające do osiągnięcia celu pełnej neutralności i odpowiedzialnego udziału w transformacji polskiej energetyki. Naszą misją jest zrównoważony rozwój, zgodnie z oczekiwaniami rynku, naszych akcjonariuszy i klientów. W 2024 r. będziemy realizować założenia transformacji naszej grupy, kontynuując inwestycje w odnawialne źródła energii i sieć dystrybucyjną. Kierunek jest tylko jeden, to Zielona zmiana Enei" - powiedział prezes Grzegorz Kinelski, cytowany w komunikacie.

Reklama

Najwyższa EBITDA, wynosząca 3,6 mld zł, została wypracowana w obszarze wytwarzania (wzrost r/r o 3,3 mld zł). Wpływ na to miał wzrost wyniku EBITDA w segmencie elektrowni systemowych oraz w segmencie OZE. Odnotowano wzrost marży z koncesji na wytwarzanie (m.in. efekt bazy analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczącej umów terminowych na dostawy energii elektrycznej, dla których koszty niezbędne do realizacji umów przewyższały oczekiwane korzyści), wzrost przychodów z tytułu rynku mocy, wzrost przychodów z regulacyjnych usług systemowych oraz wzrost marży na zielonym bloku (głównie efekt wyższych cen energii elektrycznej, przy jednoczesnym wzroście jednostkowych kosztów biomasy). W segmencie ciepło odnotowano spadek wyniku EBITDA, na co wpłynął m.in. spadek marży jednostkowej na cieple. Dodatkowo, odnotowano wzrost kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny oraz kosztów stałych w całym obszarze wytwarzania. W omawianym okresie grupa wytworzyła 21,3 TWh energii elektrycznej. Produkcja ze źródeł odnawialnych była wyższa r/r o 17% i wyniosła 2,3 TWh. Sprzedaż ciepła w obszarze wytwarzania spadła r/r o 7% i wyniosła 6,6 PJ, wymieniono w materiale.

W obszarze dystrybucji wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 1,8 mld zł (wzrost r/r o 493,2 mln zł). To efekt wyższej zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych i spadku wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. W 2023 r. Enea Operator dostarczyła 20 TWh usług dystrybucji odbiorcom końcowym. Do jej sieci przyłączonych zostało ponad 24 tys. źródeł odnawialnych (razem z mikroinstalacjami). Liczba przyłączonych do sieci mikroinstalacji wynosiła na koniec 2023 r. ponad 174 tys. o łącznej mocy ponad 1,5 GW, podano także.

Wynik EBITDA obszaru obrotu ukształtował się na poziomie -29,9 mln zł. Wzrost r/r o 46,1 mln zł (mniejsza strata) wynika głównie z wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia i wyższej aktualizacji wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie, pomimo funkcjonowania systemu rekompensat, odnotowano spadek marżowości na rynku detalicznym.

Na koniec ubiegłego roku moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii w Grupie Enea wynosiła ponad 500 MW. W 2023 r. grupa zwiększyła swój potencjał wytwórczy w OZE o 53 MW.

Nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 3,7 mld zł, w tym 1,86 mld zł stanowiły inwestycje w obszarze dystrybucji.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2023 r. wyniosła 1 602,94 mln zł wobec 2 448,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Miała 44,1 mld zł przychodów w 2023 r.

(ISBnews)