Ugody z frankowiczami. Ile to będzie kosztować?

Bank zawiera pilotażowo ugody z klientami, zgodne z propozycją przewodniczącego KNF i po zakończeniu pilotażu planuje zwołanie NWZ, które zdecyduje o dalszych działaniach banku w kwestii ugodowego rozwiązania kwestii kredytów frankowych.

"Grupa kapitałowa wstępnie oszacowała wpływ na kapitały własne konwersji na PLN (na warunkach zgodnych z propozycją przewodniczącego KNF) całego portfela kredytów hipotecznych denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. Wyniósłby on według stanu na 31 grudnia 2020 roku około 6,1 - 6,7 mld zł, w tym 4,9-5,5 mld zł dla portfela ekspozycji czynnych, wobec nadwyżki funduszy własnych ponad obowiązujące minima regulacyjne w kwocie: 18,6 mld zł w odniesieniu do łącznego współczynnika wypłacalności oraz 20,5 mld zł w odniesieniu do współczynnika kapitału Tier 1" - czytamy w komunikacie.

Bank podał, że wpływ został oszacowany przy zastosowaniu średnich kursów NBP z 31 grudnia 2020 roku.

Reklama

Pilotażowe ugody z klientami PKO BP

PKO BP obecnie analizuje pod względem prawnym, ekonomicznym i operacyjnym propozycje przewodniczącego KNF i w tym celu grupa kapitałowa zawiera pilotażowo ugody, zgodne z propozycją przewodniczącego KNF.

"Po zakończeniu pilotażu bank planuje zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Od decyzji NWZA będą zależeć dalsze działania banku w zakresie ugodowego rozwiązania kwestii kredytów frankowych" - zaznaczono.

5 372 postępowania sądowe przeciwko bankowi

Na koniec 2020 r. przeciwko bankowi toczyły się 5 372 postępowania sądowe (1 645 rok wcześniej) dotyczące kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej o łącznej wartości przedmiotu sporu 1 404 mln zł (392 mln zł rok wcześniej), w tym jedno postępowanie grupowe, w którym liczba umów kredytowych wynosi 72.

Do 31 grudnia 2020 roku w sprawach przeciwko bankowi sądy wydały 75 prawomocnych orzeczeń (w tym 33 orzeczenia po 3 października 2019 roku). 48 z tych orzeczeń (w tym w 10 orzeczeń wydanych po 3 października 2019 roku) jest dla banku korzystnych. Bank wnosi skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego od prawomocnych orzeczeń niekorzystnych dla banku, podano także.

Rezerwa na koszty procesów z frankowiczami

"Przyjmując ostrożnościowe podejście do zabezpieczenia ryzyka prawnego spraw sądowych, które nie były rozstrzygnięte na 31 grudnia 2020 roku grupa kapitałowa utrzymywała rezerwę na te postępowania w wysokości 571 mln zł(na 31 grudnia 2019 roku - 141 mln zł), z czego 497 mln zł (na 31 grudnia 2019 - 141 mln zł ) pomniejszyło wartość bilansową brutto kredytów z tytułu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych, a 74 mln zł zostało ujęte w pozycji rezerwy" - czytamy dalej.

Bank podał, że grupa wyceniła ryzyko prawne odnoszące się do całego portfela kredytów hipotecznych udzielonych w walutach obcych, a wynikające z potencjalnych przyszłych spraw sądowych, na kwotę 690 mln zł wobec 281 mln zł rok wcześniej. Dodatkowo grupa utrzymywała na 31 grudnia 2020 roku rezerwę w kwocie 136 mln zł na potencjalne sprawy sporne dotyczące spłaconych kredytów hipotecznych.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy PKO BP na koniec 2020 roku ukształtował się na poziomie 20,20% i był wyższy w stosunku do końca 2019 roku o 0,32 pkt proc.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 381 mld zł na koniec 2020 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.