statystyki

Bankowość

Obligatariusz

wróć do działu: Bankowość »

Obligatariusz – osoba będąca posiadaczem obligacji dłużnika (emitenta obligacji). Obligatariusz może żądać spełnienia świadczenia, wynikającego z posiadania obligacji, które może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny:

W przypadku świadczenia pieniężnego, jest to zwrot, w ściśle określonym terminie, pożyczonej kwoty wraz z należnymi odsetkami.

W przypadku świadczenia niepieniężnego może to być przyznanie obligatariuszowi pewnych praw np. do udziału w przyszłych zyskach emitenta, zamiany obligacji na akcje spółki będącej emitentem tych obligacji lub prawa pierwszeństwa do objęcia emitowanych w przyszłości akcji spółki.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty