statystyki

Inne

Spółka komandytowo–akcyjna

wróć do działu: Inne »

Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A. ang. partnership limited by shares) – jest to spółka osobowa prowadzona pod własną nazwą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Nazwa spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowoakcyjna.

Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej 50 000 złotych.

Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Statut powinni podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze.

Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego i powinien zawierać:

  1. nazwę i siedzibę spółki,
  2. przedmiot działalności spółki,
  3. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
  4. oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość,
  5. wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
  6. liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
  7. nazwiska i imiona albo nazwy komplementariuszy oraz ich siedziby i adresy,
  8. organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty