statystyki

Inne

Ubezpieczenie utraconego zysku

wróć do działu: Inne »

Ubezpieczenie utraty zysku (ang. business interruption insurance) – ubezpieczenie utraconych zysków przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie takie obejmuje szkody losowe (pożar, powódź, wybuch itp.) powodujące przerwę w pracy, lub zakłócenie działalności mogące wpłynąć na nie osiągniecie zaplanowanych zysków.

W przypadku zdarzenia losowego opisanego w polisie, ubezpieczyciel wypłaca ubezpieczonemu różnicę pomiędzy zaplanowanym a osiągniętym zyskiem przedsiębiorstwa.

Rekompensata dotyczy utraconego zysku operacyjnego, oraz kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo w trakcie zakłócenia jego działalności i przywracania zdolności produkcyjnej. Ubezpieczenie obejmuje także zniszczone produkty gotowe nie nadające się do sprzedaży.

Ubezpieczenie utraconych zysków jest zazwyczaj dołączane do polisy od ognia i innych zdarzeń losowych. Pozwala ono na zachowanie płynności finansowej w przypadku poważnych szkód mienia przedsiębiorstwa.

Prawo dla specjalisty