statystyki

Inne

PKB

wróć do działu: Inne »

Produkt krajowy brutto (PKB) - (ang. Gross Domestic Product - GDP) – jest to jeden z mierników makroekonomicznych stosowany w odniesieniu do dochodów narodowych, opisujący w określonej jednostce czasu (najczęściej jednego roku), łączną wartość wytworzonych dóbr i usług danego kraju. Do PKB wliczane są wszystkie dobra i usługi wytworzone na terenie danego kraju niezależnie od pochodzenia kapitału jaki je wytworzył.

Wzrost PKB oznacza, że gospodarka danego kraju rozwija się, natomiast spadek PKB wskazuje na kurczenie się gospodarki.

Wartość PKB można wyznaczyć za pomocą różnicy produkcji całkowitej i kosztów poniesionych do wytworzenia tej produkcji. Jednak obliczanie PKB według tej formuły nie jest stosowane w praktyce z uwagi na trudny dostęp do niezbędnych danych.

Dlatego do obliczenia wartości PKB najczęściej wykorzystywany jest wzór oparty na spostrzeżeniu, że PKB jest w przybliżeniu równy finalnym wydatkom wszystkich nabywców wartości dodanej wytworzonej na terenie danego kraju. Stąd PKB od strony popytowej wygląda następująco:

PKB = Ko + In + Wr + ExIm + Zz

gdzie:

  • Ko - konsumpcja
  • In - inwestycje
  • Wr - wydatki rządowe
  • Ex - eksport
  • Im - import
  • Zz - zmiana stanu zapasów

Inne sposobem na obliczenie PKB jest spojrzenie na jego wartość od strony dochodowej. Ten sposób wyznaczania wartości PKB oparty jest na założeniu, że suma wydatków musi być równa sumie dochodów ze wszystkich źródeł.

PKB = Dzp + Dzk + DP + Am

gdzie:

  • Dzp - dochody z pracy pracowników najemnych
  • Dzk - dochody z kapitału
  • DP - dochody państwa
  • Am - amortyzacja

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty