Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 0,63 mln zł wobec 1,93 mln zł zysku rok wcześniej. 

Strata operacyjna wyniosła 0,49 mln zł wobec 3,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 104,57 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 116,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 1,29 mln zł wobec 1,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność Groclin Group skoncentrowana jest w trzech kluczowych obszarach. Pierwszy z nich to rozwiązania elektryczne, głównie produkcja wiązek elektrycznych do samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych i autobusów. Drugi to siedzenia samochodowe oraz ich poszycia. Trzeci to rozwiązania elektryczne, w tym szafy sterownicze dla kolei.