W ujęciu jednostkowym zysk netto spółki w 2014 r. wyniósł 5,32 mln zł wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko, spółka z branży IT, świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe.