Za przyjęciem noweli głosowało 425 posłów, przeciw był 1, 5 wstrzymało się od głosu.

Projekt nowelizacji ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów jest reakcją komisji ds. petycji na petycję skierowaną do niej przez Fundację Centrum Analiz dla Rozwoju. Komisja uznała petycję za zasadną i przygotowała odpowiedni projekt zmian w prawie lustracyjnym.

Nowela zakłada, że członkowie zarządu związku metropolitalnego, a także skarbnik i sekretarz takiego związku, będą mieli obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych na zasadach identycznych jak m.in. członkowie zarządu województwa oraz skarbnik województwa. Obowiązek lustracyjny będzie dotyczyć osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

Wojewoda w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie noweli powiadamia osoby, których zmiany dotyczą, o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz informuje o skutku niedopełnienia tego obowiązku. Oświadczenie należy złożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia powiadomienia.

Jeśli osoby, których zmiany dotyczą, nie złożyły oświadczenia lustracyjnego, "to następuje pozbawienie z mocy prawa funkcji publicznej".

Osoba, która złożyła wcześniej oświadczenie lustracyjne, przekazuje wojewodzie tę informację i nie ma już obowiązku ponownego jego składania.

Nowela wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu. Pierwotnie projektowano, że stanie się to 1 stycznia 2019 r.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkałych przez blisko 2,3 mln osób. Zgodnie z ustawą ma zajmować się m.in. transportem, planowaniem przestrzennym, rozwojem społeczno-gospodarczym i promocją. (PAP)

autorka: Anna Tustanowska