Konsensus rynkowy to wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 11,9%.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 17,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,1% wyższym w porównaniu z lutym br." - czytamy w komunikacie.

"We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w marcu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr związanych z energią - o 57,3%. W mniejszym stopniu zwiększyła się produkcja dóbr zaopatrzeniowych - o 15,3%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 11,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 7,9% oraz dóbr inwestycyjnych - o 5,9%" - czytamy dalej.

W okresie styczeń-marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 16,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 7,8%, podał też Urząd.

Reklama

Wzrost w 31 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 31 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w marcu 2022 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny.

"Według wstępnych danych w marcu br., w stosunku do marca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 31 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 44,5%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 35,5%, w produkcji wyrobów z metali - o 29,2%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 25,4%, metali - o 24,9%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 24,7%, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 21,9%, maszyn i urządzeń - o 17,8%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku, wystąpił w 3 działach, w tym w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 12,7%, urządzeń, podał Urząd.

"W porównaniu z lutym br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w marcu br. odnotowano w 33 działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 41%, w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 30%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 27,2%, w produkcji artykułów spożywczych - o 25,3%, wyrobów z metali - o 23,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 19,7%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 18,7%" - czytamy dalej.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym br., wystąpił w jednym dziale, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 1%.