Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej szykuje duże zmiany w obszarze pomocy społecznej (patrz: infografika). Obejmą one m.in. pracowników socjalnych, formy wsparcia niefinansowego oraz funkcjonowanie domów pomocy społecznej (DPS). Nowe regulacje znajdą się w projekcie nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. ze zm.), który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu, a jego przyjęcie planowane jest na I kw. 2023 r.

Proste procedury

Jedna z najważniejszych zapowiadanych zmian przewiduje, że DPS będzie miał możliwość przyjmowania pensjonariuszy na pobyt krótkookresowy. Chodzi o osoby, które tymczasowo wymagają pomocy, np. po pobycie w szpitalu lub pozostające na co dzień pod opieką członków rodziny, w sytuacji, gdy przez jakiś czas z różnych powodów opiekunowie nie mogą się nimi zajmować. Co do zasady placówka będzie mogła zapewniać usługi całodobowego pobytu przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku, choć w uzasadnionych przypadkach będzie mógł być on przedłużony o miesiąc. DPS będzie też mógł zapewniać opiekę dzienną - od 4 do 12 godzin w ciągu dnia, z takim samym limitem do wykorzystania, co przy pobycie całodobowym.
Reklama
Co ważne, procedura przyznawania krótkookresowego pobytu w DPS ma być bardzo uproszczona. Nie będzie przeprowadzany rodzinny wywiad środowiskowy, a podstawą wydania decyzji o umieszczeniu w placówce będzie oświadczenie o sytuacji osobistej i dochodowej. Wysokość opłaty za godzinę lub dzień pobytu będzie określać rada gminy lub powiatu prowadzącego daną placówkę (lub na którego zlecenie jest ona prowadzona przez inny podmiot). W przypadku gdy osoba mająca czasowo mieszkać w placówce lub jej rodzina zadeklarują, że będą ponosić pełną odpłatność, samorząd całkowicie odstąpi od badania ich sytuacji dochodowej. Jeśli zaś okaże się, że opłata, którą mogą ponieść, będzie niższa od tej wynikającej z uchwały, to różnicę pokryje gmina. Jednocześnie będzie uruchomiony program, dzięki któremu samorządy będą mogły otrzymać pieniądze na dofinansowanie kosztów krótkoterminowego pobytu w DPS.