Waloryzacja świadczeń 2024

Waloryzacja emerytur i rent jest odpowiedzią na rosnącą inflację oraz na potrzebę zapewnienia większego wsparcia finansowego między innymi seniorom i osobom niezdolnym do pracy. Wskaźnik waloryzacji, który w tym roku wynosi 112,12%, został ustalony na podstawie średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok, powiększonej o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Takie działanie gwarantuje, że świadczenia emerytalne i rentowe nie tracą na wartości, a ich odbiorcy mogą liczyć na realny wzrost swoich dochodów.

Waloryzacji podlegają różnorodne świadczenia, w tym:

Reklama
 • emerytury,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy, rodzinne i socjalne,
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
 • dodatki do tych świadczeń, jak dodatek pielęgnacyjny czy dla sierot zupełnych,
 • świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Kwoty świadczeń po marcowej waloryzacji

Po najbliższej waloryzacji najniższe emerytury, renty rodzinne, socjalne oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną do 1780,96 zł. Podobnie zwiększą się kwoty innych świadczeń:

 • Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy: 1335,72 zł,
 • Graniczna kwota świadczenia uzupełniającego (tzw. 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji): 2419,33 zł,
 • Świadczenie honorowe dla stulatków: 6246,13 zł,
 • Dodatek pielęgnacyjny: 330,07 zł,
 • Dodatek kompensacyjny: 49,51 zł,
 • Dodatek dla sieroty zupełnej: 620,36 zł,
 • Dodatek kombatancki: 330,07 zł,
 • Ryczałt energetyczny: 299,82 zł.

Warto podkreślić, że proces waloryzacji jest automatyczny - nie wymaga składania żadnych wniosków. Wszyscy, którzy na dzień 29 lutego mieli prawo do wypłaty świadczenia, otrzymają decyzję o nowej wysokości świadczenia. Informacje o waloryzacji będą dostępne również na kontach użytkowników w Platformie Usług Elektronicznych ZUS.