Jak wynika z opublikowanych w środę ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w Polsce 31 marca 2021 r. mieszkało 37 019 327 rezydentów.

Do rezydentów zalicza się stałych mieszkańców, z wyjątkiem osób przebywających poza miejscem zamieszkania przez okres co najmniej 12 miesięcy bez względu na ich miejsce przebywania w kraju czy za granicą oraz osoby przebywające czasowo przez okres co najmniej 12 miesięcy, przybyłe z innego miejsca w kraju lub z zagranicy.

Według najnowszych danych 48,4 proc. populacji Polski stanowią mężczyźni, a 51,6 proc. kobiety. Liczba kobiet w stosunku do danych sprzed 10 lat spadła o 517 863 (tj. 2,6 proc.), a mężczyzn – o 507 375 (tj. 2,8 proc.).

Przeważająca część Polaków mieszka w miastach. W 2021 r. ludność miejska stanowiła 59,9 proc. populacji, na wsi mieszkało 40,1 proc. Dla porównania w 2011 r. udziały wynosiły odpowiednio – 60,8 proc. i 39,2 proc.

Reklama

Najliczniej zamieszkiwane jest województwo mazowieckie z 5 479 294 mieszkańców. To 14,8 proc. ludności rezydującej w Polsce. Mazowsze odnotowało jednocześnie największy przyrost rezydentów - liczba ta wzrosła o 237 242 osób. Na drugim miejscu pod względem liczby ludności rezydującej znalazło się województwo śląskie (4 300 858 - 11,8 proc. populacji, spadek o 280 321 osób), a na trzecim woj. wielkopolskie (3 452 792 osób, wzrost o 29 411).

Najmniejszymi województwami są: opolskie liczące 908 560 rezydentów, co stanowi 2,5 proc. całej ludności rezydującej kraju (spadek o 63 392 osób w stosunku do 2011 r.) oraz lubuskie z liczbą rezydentów 963 716, gdzie także odnotowano spadek o 46 609 osób.

Jak podaje GUS, od 2022 roku w większości województw odnotowano spadek liczby ludności rezydującej, największy w świętokrzyskim – o 9,1 proc., lubelskim ‒ o 8,2 proc. oraz warmińsko-mazurskim ‒ o 7,5 proc. Z kolei najwyższy przyrost liczby ludności rezydującej wystąpił w województwach: mazowieckim ‒ o 4,5 proc. i pomorskim ‒ o 2,2 proc.

"W okresie międzyspisowym zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym – z 18,8 proc. w 2011 r. do 18,3 proc. w 2021 r., a także w wieku produkcyjnym – z 64,1 proc. w 2011 r. do 58,9 proc. w 2021 r. Odnotowano większy spadek udziału osób w wieku produkcyjnym mobilnym w ludności ogółem (o 3,2 p. proc.), niż udziału osób w wieku produkcyjnym niemobilnym (o 2,0 p. proc.). Wyraźnie zwiększył się natomiast udział ludności w wieku poprodukcyjnym – z 17,1 proc. do 22,8 proc., tj. o blisko 6 p. proc. Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło blisko 2 miliony osób w grupie wieku 60/65 i więcej, a tym samym już przeszło co 5 rezydent Polski ma ponad 60 lat" - czytamy w raporcie GUS.