W przeprowadzonym w styczniu badaniu CBOS zapytał respondentów o ich stosunek do różnych narodów; ankietowani mogli wyrazić sympatię, obojętność lub niechęć.

65 proc. badanych lubi Amerykanów

Najwięcej deklaracji pozytywnego stosunku Polaków otrzymali Amerykanie, którzy cieszą się sympatią 65 proc. badanych. Obojętny stosunek do nich wyraziło 21 proc. badanych, niechęć - 8 proc., a 6 proc. udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Reklama

Na drugim miejscu znaleźli się Włosi. Sympatię do tego narodu deklaruje 63 proc. badanych, obojętność - 24 proc., a niechęć 5 proc. - to zaraz najniższy odsetek takich odpowiedzi spośród wszystkich narodów uwzględnionych badaniu. 8 proc. nie ma sprecyzowanego stosunku do Włochów.

Na podium uplasowali się jeszcze Czesi, do których sympatię zadeklarowało 61 proc. badanych. 25 proc. ma obojętny stosunek do Czechów, niechętny zaś 7 proc. Również 7 proc udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Za Czechami w rankingu uplasowali się Słowacy, wobec których pozytywny stosunek zadeklarowało 60 proc. respondentów; 23 proc. ma natomiast na obojętny stosunek, a 8 proc. zaś - negatywny. Odpowiedzi "trudno powiedzieć" udzieliło 8 proc. badanych.

Kolejne miejsce zajęli Anglicy, wobec których sympatię deklaruje 55 proc. badanych, obojętność - 28 proc., niechęć zaś - 10 proc. Z kolei 8 proc. badanych nie ma jasnego zdania o Anglikach.

51 proc. respondentów zadeklarowało sympatię wobec Litwinów; 27 proc. - obojętność, a 12 proc. - negatywny stosunek. 10 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć". Na następnym miejscu znaleźli się Finowie, cieszący się sympatią 49 proc. badanych. Obojętność wobec Finów zadeklarowało 26 proc. badanych, natomiast niechęć - 9 proc. 16 proc. nie potrafiło określić swojego stosunku do tego narodu.

40 proc. deklaracji sympatii otrzymali Gruzini

Na kolejnym miejscu znaleźli się Węgrzy, wobec których sympatię zadeklarowało 46 proc. badanych, obojętność - 27 proc., niechęć zaś - 17 proc.; 11 proc. badanych nie ma zaś jasnego stosunku wobec Węgrów. 45 proc. ankietowanych zadeklarowało sympatię do Francuzów, 29 proc. - obojętność, 17 proc. - niechęć. 9 proc. respondentów nie wie, co myśleć o Francuzach.

40 proc. deklaracji sympatii otrzymali Gruzini. 29 proc. badanych zadeklarowało wobec nich obojętność (to ex aequo z Francją najwyższy odsetek deklaracji obojętności w badaniu), 18 proc. zaś - niechęć. Odpowiedzi "trudno powiedzieć" udzieliło 13 proc. respondentów.

Również 40 proc. badanych zadeklarowało sympatię do Ukraińców; 26 proc. - obojętność, 30 proc. zaś - niechęć. 4 proc. nie ma jednoznacznego stosunku do Ukraińców. Taki sam odsetek pozytywnych deklaracji, jak Ukraińcy i Gruzini, otrzymali Niemcy (40 proc.). Obojętny stosunek do nich wyraziło 24 proc. respondentów, negatywny zaś 31 proc. 5 proc. badanych nie ma sprecyzowanego stosunku do Niemców.

33 proc. respondentów zadeklarowało sympatię do Chińczyków; 27 proc. - obojętność, 26 proc. - stosunek negatywny. 13 proc. nie ma zdania na temat Chińczyków.

Na kolejnym miejscu znaleźli się Żydzi z 32 proc. deklaracji sympatii, 27 proc. - obojętności oraz 32 proc. - niechęci. 9 proc. respondentów nie umiało określić swojego stosunku do Żydów.

Następne miejsce w rankingu zajęli Hindusi, do których sympatię deklaruje 31 proc. badanych. Obojętność wobec mieszkańców Indii deklaruje 27 proc. badanych, natomiast 25 proc. - niechęć. 17 proc. badanych nie sprecyzowanego stosunku do Hindusów.

Ostatnie trzy miejsca zajmują Białorusini, Romowie oraz Rosjanie

30 proc. badanych wskazało na sympatię wobec Turków; 27 proc. ma do nich obojętny, a 31 proc. negatywny stosunek. 12 proc. badanych nie ma jasnego stanowiska w tej kwestii. Dalej w badaniu CBOS spytał o Palestyńczyków, którzy mogą liczyć na sympatię 25 proc. badanych. 24 proc. ma do Palestyńczyków stosunek obojętny, negatywny zaś - 35 proc. 17 proc. nie ma jasnej opinii na ich temat.

Ostatnie trzy miejsca zajmują Białorusini, Romowie oraz Rosjanie. Ci pierwsi cieszą się sympatią 24 proc. respondentów, natomiast obojętny stosunek zadeklarowało 21 proc. badanych, negatywny zaś - 47 proc. 8 proc. nie ma jasnego zdania na temat Białorusinów.

22 proc. badanych deklaruje sympatię dla Romów; 26 proc. - obojętność. 43 proc. ma do nich stosunek negatywny, 8 proc. nie ma na ich temat zdania.

Ostatnie miejsce zajmują Rosjanie, do których sympatię zadeklarowało 8 proc. badanych, obojętność zaś - 11 proc. 76 proc. zadeklarowało niechętny stosunek do Rosjan; jest to najwyższy odsetek tych deklaracji spośród wszystkich narodów uwzględnionych w badaniu. 6 proc. nie ma jednoznacznego stosunku do Rosjan.

Badanie CBOS zostało przeprowadzone między 11 a 21 stycznia b.r. na reprezentatywnej imiennej próbie 1015 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Z tej liczby 59,8 proc. wywiadów zostało przeprowadzonych metodą CAPI (wywiad bezpośredni z ankieterem), 27 proc. metodą CATI (wywiad telefoniczny) i 13,2 metodą CAWI (wywiad internetowy).