"Ze względu na pandemię COVID-19, powrót do stawek VAT w wysokości 22 proc. i 7 proc., który miał nastąpić w 2021 r., zostaje odroczony" - czytamy w komunikacie.

Powrót do stawek 22 proc. i 7 proc. nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

- stosowana będzie stabilizująca reguła wydatkowa,

- osiągnięte zostaną określone wskaźniki (relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43 proc. oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż – 6 proc..).

Oznacza to, że obniżenie stawek VAT zostanie powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu, podkreśliło CIR.

Reklama

Projekt przedstawił minister finansów.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, podwyższone o 1 punkt procentowy stawki podatku VAT obowiązują do końca roku następującego po roku, w którym zostały spełnione określone warunki makroekonomiczne.

Na podstawie danych za rok 2019 r., polska gospodarka spełniła ww. określone warunki, co oznaczałoby powrócenie do niższych stawek VAT od dnia 1 stycznia 2021 r.

Jednak z uwagi na epidemię COVID-19, nie zostały spełnione w sposób trwały. Epidemia COVID-19 oznacza konieczność zapewnienia środków finansowych na walkę z jej skutkami i wspieranie ożywienia gospodarczego, przy równoczesnym zachowaniu stabilności fiskalnej, podawało Ministerstwo Finansów (MF), tłumacząc potrzebę nowelizacji.

W ocenie resortu finansów, działania, mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 oraz zapewnienie wsparcia płynnościowego firmom, a także utrata dochodów podatkowych doprowadzi do znacznego wzrostu deficytu i długu publicznego.

Zgodnie z szacunkami w aktualizacji programu konwergencji (APK), działania rządu związane z epidemią, a także niższe dochody podatkowe doprowadzą do wzrostu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych z 0,7 proc. PKB w 2019 r. do 8,4 proc. PKB w 2020 r. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ma wzrosnąć z kolei do 55,2 proc. PKB.

W 2010 roku stawki VAT podwyższone zostały o 1 pkt procentowy (z 22 proc. na 23 proc. i z 7 proc. na 8 proc.) tymczasowo. Podwyższona stawka miała początkowo obowiązywać od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013 roku. Jednak od tego czasu termin jej obowiązywania był kilkakrotnie przedłużany.