"Szacunkowy maksymalny skutek wypłaty z FUS dodatkowego zasiłku opiekuńczego osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 8, dziećmi i osobami niepełnosprawnymi oraz w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna, zakładając, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany przez 20 dni - od dnia 1 września do dnia 20 września 2020 r., wyniesie ok. 3 mld zł" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Koszty wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad dziećmi do lat 8 przez okres 20 dni mają wynieść ok. 2,5 mld zł. Natomiast koszty wypłaty za ten okres zasiłku z tytułu opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi oszacowano na. 440 mln zł, a koszty wypłaty zasiłku - gdyby opieki nie mogła sprawować niania lub opiekun dzienny - na kwotę ok. 27 mln zł.

Przygotowując szacunki przyjęto, że liczba dzieci do lat 8 wynosi 1,9 mln, przeciętna liczba dzieci w rodzinie - 1,5, przeciętna wysokość zasiłku opiekuńczego - 97,45 zł, a okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 20 dni.

"Maksymalny skutek finansowy został wyszacowany przy założeniu, że wszyscy uprawnieni skorzystają z przysługującego im prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego" - podkreślono, zaznaczając, że "skutek ten zależy od rozwoju epidemii, liczby zachorowań oraz od konieczności wprowadzania kolejnych ograniczeń, w tym zamykania lub ograniczenia funkcjonowania placówek".

Dodatkowy zasiłek jest przyznawany na podstawie rozporządzenia, wydanego na mocy ustawy 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki, albo gdy nie jest możliwe sprawowanie opieki przez nianie czy opiekunów dziennych. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia placówek.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom dzieci do lat 8, w przypadku zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków z powodu epidemii koronawirusa

Zasiłek ma przysługiwać:

- rodzicom dzieci do lat 8,

- ubezpieczonym rodzicom dzieci:

* do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;

* do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

* do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tą osobą

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.