Chodzi o zwiększenie wysokości udziału samorządów we wpływach z PIT oraz o usunięcie luki umożliwiającej części podmiotów zwolnienia z podatku od nieruchomości dot. gruntów kolejowych.

Śląski Związek Gmin i Powiatów (ŚZGiP) jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce. Zrzesza 14 jednostek samorządu z woj. śląskiego, w tym wszystkie miasta na prawach powiatu. Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka ŚZGiP Dominika Tkocz, zarząd Związku wystosował do regionalnych parlamentarzystów apel dot. ważnych dla samorządów nowelizacji.

„Ostatnie działania podejmowane przez rząd, reklamowane jako korzystne dla różnych grup społecznych w wymiarze krajowym, wymierzone są przeciw tym samym grupom społecznym w wymiarze lokalnym. Ponadto, zagrożony jest stabilny rozwój gmin, który wymaga zaistnienia wielu czynników, ale kluczowa jest tu przede wszystkim realizacja podstawowej zasady konstytucyjnej – adekwatności środków do zakresu nałożonych zadań” – napisali samorządowcy ze ŚZGiP.

Przypominając o ubiegłorocznych zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych autorzy apelu zastrzegli, że w choć rzeczywiście w ostatnich czterech latach wzrost samorządów z PIT przyspieszył, jeszcze bardziej przyspieszyły wzrost wydatków bieżących (koszty pracy, ceny usług i materiałów, ceny energii, płace itp.) i wzrost luki w finansowaniu oświaty samorządowej.

Reklama

W tym kontekście obecny Senat zgłosił dwa projekty ustaw. Celem nowelizacji ustawy o dochodach JST ma być wyrównanie ubytków w dochodach samorządów spowodowanych ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projektowane przepisy zwiększą wysokość udziału we wpływach z PIT: gmin – z 39,34 proc. do 43,93 proc., powiatów – z 10,25 proc. do 11,49 proc. oraz województw – z 1,60 proc. do 1,79 proc.

„Wprowadzenie przedmiotowych uregulowań jest konieczne i niezbędne dla realizacji zadań przez samorządy terytorialne” – zaakcentował zarząd ŚZGiP.

Celem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma być natomiast doprecyzowanie przepisów określających zakres zwolnienia z podatku od nieruchomości, w części dotyczącej zwolnienia z podatku gruntów kolejowych. Projektowane rozwiązania mają wyeliminować lukę umożliwiającą zwolnienia z podatku od nieruchomości podmiotów, które nie prowadząc działalności na rynku kolejowym, wykorzystują nieprecyzyjny przepis do unikania opodatkowania.

„Takie praktyki powodują znaczące uszczuplenie wpływów z podatku od nieruchomości do budżetów gmin” – wyjaśniono w apelu Związku.

„Mając na względzie dobro mieszkańców woj. śląskiego oraz stabilność jego rozwoju, gwarantowane do tej pory przez silne samorządy, a obecnie zagrożone przez ograniczenia wynikające z ubytku dochodów, apelujemy do parlamentarzystów (…) o wsparcie dla przedstawionych zmian w prawie. Ustawy te pozwolą zapewnić JST finansowanie niezbędne dla trwania inwestycji, które są głównym kołem zamachowym rozwoju województwa” – napisano.

W tym samym apelu zarząd ŚZGiP zwrócił uwagę na uchwaloną na ostatnim posiedzeniu Sejmu ustawę o ryczałcie, mającą zwiększać atrakcyjność opodatkowania w tej formie oraz poszerzyć grupę podatników, którzy będą mogli z niej skorzystać, w której jednak wprowadzono przepisy skutkujące dla samorządów lokalnych kolejnym istotnym ograniczeniem ich dochodów. Ustawa ta procedowana jest obecnie w Senacie.

W ocenie skutków regulacji tego rządowego projektu przewidziano, iż konsekwencją wprowadzenia w ustawie proponowanych rozwiązań będą ubytki w dochodach samorządów w wysokości 14,2 mld zł w okresie najbliższych 10 lat, a 1,43 mld zł w pierwszym roku obowiązywania.

„W uzasadnieniu projektu ustawy skierowanej do Sejmu nie ma mowy o ww. ubytkach w dochodach JST, ani też wzmianki, iż to jedynie podsektor samorządowy w całym sektorze finansów publicznych zostanie negatywnie dotknięty skutkami ustawy” – skonkludowali samorządowcy.