„Grupy VAT są już w blisko 20 państwach UE, a kolejne kraje – w tym również Francja i Polska – czynią kroki w kierunku umożliwienia ich działania. W Polsce grupy VAT staną się dostępne dla podatników od 1 lipca 2022 r. Dzięki temu po raz pierwszy od 1993 r. podatek od towarów i usług nie będzie pobierany od podmiotów, które mimo powiązań, zachowują odrębność prawną” – podało MF.

Jak stwierdzono w informacji, najważniejszą korzyścią płynącą z utworzenia grupy VAT będzie neutralność obrotów pomiędzy członkami grupy. Dzięki temu Polska ma być jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania zarówno dla inwestorów zagranicznych i krajowych.

Reklama

Resort przypomniał, że obecnie podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie rozliczani są odrębnie. W efekcie musza wystawiać sobie faktury VAT, odrębnie składać plik JPK_VAT, który zawiera w sobie deklarację VAT i ewidencję. Do ich rozliczeń stosuje się też wymogi jak dla podmiotów kompletnie od siebie niezależnych. Obowiązuje np. weryfikacja kontrahenta w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista) czy stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment), choć gospodarczo i ekonomicznie podmioty te stanowią jedność – wyjaśniło MF.

Od 1 lipca – według resortu - firmy powiązane będą mogły rozliczać się wspólnie, jako jeden podatnik. To spowoduje, że obroty w ramach grupy nie będą podlegać VAT i nie trzeba będzie ich dokumentować fakturami, a wiec zniknie również konieczność stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split paymentu) czy weryfikacji kontrahenta w wykazie podatników. Podatnikiem będzie grupa VAT jako całość, więc składany będzie także jeden zbiorczy JPK, zamiast odrębnych JPK dla każdego podmiotu.

„Korzyścią są też efektywniejsze przepływy pieniężne (cash–flow) w grupie, dzięki możliwości elastycznego zarządzania podatkiem naliczonym. Przykładowo, jeśli dany podmiot był przed przystąpieniem do grupy podatnikiem, który regularnie miał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, to wówczas musiał oczekiwać na zwrot VAT – standardowo do 60 dni. Jeśli podmiot ten wejdzie do grupy, która jako całość wykazuje nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym, to wówczas ten podatek wykazywany wcześniej jako VAT do zwrotu będzie +na bieżąco+ uwzględniany w rozliczeniach grupy. W efekcie podmioty działając jako grupa VAT per saldo efektywniej +wykorzystują+ VAT naliczony i żaden z podmiotów nie czeka na zwrot VAT” – wyjaśnił resort.

Dodał, że takie rozwiązanie będzie korzystne także dla podmiotów, które przed wejściem do grupy nie miały prawa do odliczenia podatku naliczonego, z uwagi na wykonywanie świadczeń wykluczających to prawo (np. zwolnionych z VAT usług finansowych).

Resort przypomniał, że podmioty chcące utworzyć grupę VAT nie muszą posiadać statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej na gruncie CIT, ale muszą być powiązane jednocześnie finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie.

„W przypadku powiązania finansowego przyjęte zostało kryterium 50-proc. udziału kapitałowego. Chodzi o to by, jeden z podatników posiadał bezpośrednio ponad 50 proc. udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub ponad 50 proc. praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50 proc. prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy” – podano w komunikacie.

MF wskazało także, że grupy VAT będą mogły tworzyć w Polsce krajowe podmioty oraz polskie oddziały zagranicznych podmiotów. Rozwiązanie to będzie otwarte dla każdej formy prawnej, w tym dla małego i średniego biznesu. Czas funkcjonowania grupy VAT nie może być krótszy niż 3 lata.